Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/10165
Title: Державна сімейна політика в Україні щодо профілактики соціального сирітства
Other Titles: State Family Policy in Ukraine for the Prevention of Social Orphanhood
Authors: Полякова, Ольга Михайлівна
Poliakova, Olha Mykhailivna
Шостак, Тетяна Валеріївна
Shostak, Tetiana Valeriivna
Keywords: деінституалізація
державна сімейна політика
соціальні сироти
профілактика
соціальний захист
deinstitutionalization
state family policy
social orphans
prevention
social protection
Issue Date: 2020
Citation: Шостак, Т. В. Державна сімейна політика в Україні щодо профілактики соціального сирітства [Текст] : магістер. робота / Т. В. Шостак ; науковий керівник О. М. Полякова. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – 101 с.
Abstract: Економічні, соціальні та політичні кризи в державі чинять негативний вплив на функціонування інституту сім’ї, унаслідок чого актуалізується проблема профілактики такого негативного соціального явища, як соціальне сирітство. У контексті цієї проблеми визначальним ресурсом профілактики, насамперед, є державна сімейна політика. Відповідно до цього, дослідження спрямоване на розкриття сутності поняття соціального сирітства, характеристику змісту та ефективності вітчизняної державної сімейної політики щодо профілактики цього феномену, аналіз вітчизняної та зарубіжної системи запобігання збільшенню кількості дітей, позбавлених батьківського піклування. У дипломній роботі розкривається зміст універсальної моделі профілактики соціального сирітства та охарактеризовано пілотний досвід щодо уникнення цього явища на прикладі реалізації I етапу «Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки» в Житомирській області. Також, у дослідженні сформульовано рекомендації щодо підвищення ефективності системи профілактики відповідно до рівнів її здійснення: планування та реалізації. Дипломна робота складається зі вступу, двох розділів, шести підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.
Economic, social and political crises in the country have a negative impact on the functioning of the family, as a result, the problem of prevention of such a negative social phenomenon as social orphanhood becomes relevant. In the context of this problem, the defining resource of prevention is, first of all, the state family policy. Accordingly, the study aims to reveal the essence of the concept of social orphanhood, to characterize the content and effectiveness of domestic state family policy to prevent this phenomenon, analysis of domestic and foreign systems to prevent an increase in the number of children deprived of parental care. Thesis reveals the content of the universal model of prevention of social orphanhood and describes the pilot experience of avoiding this phenomenon on the example of the implementation of the first stage «National strategy for reforming the system of institutional care and upbringing of children for 2017-2026» in the Zhytomyr region. The study also formulates recommendations for improving the efficiency of prevention systems in accordance with the levels of its implementation: planning and realization. Thesis consists of an introduction, two sections, six sections, conclusions, list of sources and appendices.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/10165
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освітиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.