Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/10443
Title: Комплексний підхід до профілактики домашнього насильства в Україні
Other Titles: A Comprehensive Approach to Prevention of Domestic Violence in Ukraine
Authors: Поляничко, Анжела Олександрівна
Polianychko, Anzhela Oleksandrivna
Полякова, Ольга Михайлівна
Poliakova, Olha Mykolaivna
Keywords: гендерні стереотипи
гендерно зумовлене насильство
домашнє насильство
профілактика домашнього насильства
система профілактики домашнього насильства
інтерактивні технології запобігання домашньому насильству
gender stereotypes
gender-based violence
domestic violence
prevention of domestic violence
system of prevention of domestic violence
interactive technologies for prevention of domestic violence
Issue Date: 2020
Citation: Полякова, О. М. Комплексний підхід до профілактики домашнього насильства в Україні [Текст] : магістер. робота / О. М. Полякова ; науковий керівник А. О. Поляничко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – 110 с.
Abstract: Попри визнання в Україні, на законодавчому рівні, домашнього насильства кримінальним діянням та проблемою усього суспільств, актуальні статистичні дані свідчать про суттєві економічні втрати нашої країни від цього злочину. Кількість фіксації випадків цього явища продовжує зростати: біля 30 тисяч звернень до відділів травматології, 40 тисяч викликів лікарів на рік, 100 тис. днів госпіталізації. Водночас, лише 10% постраждалих звертаються за допомогою. Згідно із офіційними даними, понад 3 мільйони дітей в Україні щорічно стають свідками або вимушеними учасниками випадків домашнього насильства; майже 70% жінок страждають від різних формам знущань і принижень; близько 1,5 тис. жінок помирають від рук власних чоловіків. Мета та задачі дослідження. На основі аналізу теоретико-методологічних засад профілактики домашнього насильства та практичного вивчення впливу гендерних стереотипів на прояви насильницької поведінки учнівської молоді, розробити інтерактивну технологію для профілактики домашнього насильства серед цієї категорії дітей. Об’єкт і предмет дослідження. Об’єктом дослідження є домашнє насильство. Предмет дослідження – профілактика домашнього насильства в Україні.
Despite the recognition in Ukraine, at the legislative level, of domestic violence as a criminal act and a problem of the whole society, there are significant economic losses of our country from this crime. The number of cases of this phenomenon continues to grow: about 30 thousand calls to trauma departments, 40 thousand calls to doctors a year, 100 thousand days of hospitalization. At the same time, only 10% of victims seek help. According to official data, more than 3 million children in Ukraine annually witness or are forced to participate in domestic violence cases; almost 70% of women suffer from various forms of bullying and humiliation; about 1.5 thousand women die at the hands of their own husbands. The aim of the study. Based on the analysis of theoretical and methodological principles of prevention of domestic violence and practical study of the impact of gender stereotypes on the manifestations of violent behavior of student youth, develop an interactive technology for the prevention of domestic violence among this category of children. Object and subject of research. The object of the study is domestic violence. The subject of the research is the prevention of domestic violence in Ukraine.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/10443
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Протокол Полякова.pdf174,78 kBAdobe PDFView/Open
рецензія Полякова.pdf356,73 kBAdobe PDFView/Open
Полякова.pdf1,94 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.