Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11018
Title: Вивчення інформатики в школах України та Туркменістану
Other Titles: Study of Computer Science in Schools of Ukraine and Turkmenistan
Authors: Семеніхіна, Олена Володимирівна
Semenikhina, Olena Volodymyrivna
Джуманазаров, Анвар
Dzhumanazarov, Anvar
Keywords: інформатика
освітній процес
школи Туркменістану
навчання учнів
computer science
educational process
schools of Turkmenistan
teaching students
Issue Date: 2021
Citation: Джуманазаров, А. Вивчення інформатики в школах України та Туркменістану [Текст] : бакалавр. робота / А. Джуманазаров ; науковий керівник О. В. Семеніхіна. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 48 с.
Abstract: Кваліфікаційне дослідження присвячене розгляду проблеми освіти в школах Туркменістану та України. У першому розділі «Науково-методичні основи вивчення інформатики у загальноосвітній школі» окреслено: 1) Інформатику як шкільний навчальний предмет 2) Методику навчання інформатики як педагогічну науку 3) Інформаційні системи дистанційного навчання У другому розділі «Аналіз особливостей вивчення інформатики в школах Туркменістану» окреслено особливості організації системи освіти в Туркменістані та особливості вивчення дисципліни інформатики. Третій розділ присвячено сучасним аспектам та перспективним напрямкам вивчення інформатики в школах України та Туркменістану Практичне значення отриманих результатів полягає у систематизуванні теоретичних матеріалів за темою роботи, що дає змогу їх подальшого використання у наступних педагогічних дослідженнях. Висновки та матеріали дипломної роботи можуть використовуватись при формуванні навчального процесу середньої школи, а також у написанні студентських чи академічних наукових робіт з цього питання.
The qualification research is devoted to the problem of education in schools of Turkmenistan and Ukraine. The first section "Scientific and methodological foundations of the study of computer science in secondary school" outlines: 1) Informatics as a school subject 2) Methods of teaching computer science as a pedagogical science 3) Information systems of distance learning The second section "Analysis of the features of the study of computer science in schools of Turkmenistan" outlines the features of the organization of the education system in Turkmenistan and the features of the study of the discipline of computer science. The third section is devoted to modern aspects and promising areas of computer science in schools of Ukraine and Turkmenistan The practical significance of the obtained results lies in the systematization of theoretical materials on the topic of the work, which allows their further use in subsequent pedagogical research. The conclusions and materials of the thesis can be used in the formation of the educational process of high school, as well as in writing student or academic research papers on this issue.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11018
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освітиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.