Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/1126
Назва: Корекційно-реабілітаційна допомога особам з психофізичними порушеннями як суспільний феномен та об’єкт спеціальної педагогіки
Інші назви: Коррекционно-реабилитационная помощь лицам с психофизическими нарушениями как общественный феномен и объект специальной педагогики
Correctional-Rehabilitation Help for Persons With Mental and Physical Impairments as a Social Phenomenon and Object of Special Pedagogics
Автори: Дегтяренко, Тетяна Миколаївна
Дегтяренко, Татьяна Николаевна
Dehtiarenko, Tetiana Mykolaivna
Ключові слова: методологія
методология
methodology
корекційно-реабілітаційна діяльність
коррекционно-реабилитационная деятельность
correctional-rehabilitation activity
реформування системи спеціальної освіти
реформирование системы специального образования
reform of the system of special education
Дата публікації: 2013
Видавництво: НПУ імені М. П. Драгоманова
Бібліографічний опис: Дегтяренко, Т. М. Корекційно-реабілітаційна допомога особам з психофізичними порушеннями як суспільний феномен та об’єкт спеціальної педагогіки [Текст] / Т. М. Дегтяренко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія : зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – Вип. 24. – С. 78–84.
Короткий огляд (реферат): Автором статті, на основі положень тектології, обґрунтовано необхідність вивчення організаційного досвіду корекційно-реабілітаційної діяльності у різних галузях соціальної сфери; узагальнення та визначення способів організації корекційно-реабілітаційної роботи як людської діяльності. У статті висвітлено результати наукового дослідження з розробки методології корекційно-реабілітаційної діяльності з позицій розгляду її як самостійного виду практичної професійної діяльності в різних галузях соціальної сфери, які нею опікуються. Здійснено аналіз сучасної нормативно-правової бази та узагальнено напрями, об‘єкти та види корекційно-реабілітаційної допомоги особам з психофізичними порушеннями та/або з інвалідністю. Зазначено, що першочерговим завданням стає забезпечення взаємодії певних груп людей, які здійснюють свою професійну діяльність під час виконання різних програм допомоги особам з психофізичними порушеннями та/або з інвалідністю. Проаналізовано та узагальнено наявні в літературі різні підходи до трактування поняття «методологія» і до його використання в найрізноманітніших видах діяльності. В основу розробки методології корекційно-реабілітаційної діяльності покладена методологія будь-якої людської діяльності, що запропонована О.М. Новиковим, Д.О. Новиковим. Це дозволило визначити методологію корекційно-реабілітаційної діяльності яка відповідає сучасній парадигмі надання допомоги особам з психофізичними порушеннями та/або з інвалідністю. Надано: 1) характеристику діяльності: особливості, принципи, умови, норми діяльності; 2) логічну структуру діяльності: суб'єкт, об'єкт, предмет, форми, засоби, методи, результат діяльності; 3) часову структуру діяльності: фази, стадії, етапи діяльності. Автором зроблено акцент на важливості подальших наукових досліджень з цього напрямку.
Автором статьи, на основе положений тектологии, обоснована необходимость изучения организационного опыта коррекционно-реабилитационной деятельности в разных отраслях социальной сферы; обобщения и определения способов организации коррекционно-реабилитационной работы как человеческой деятельности. В статье приведено результаты научного исследования, направленного на разработку методологии коррекционно-реабилитационной деятельности с позиций рассмотрения ее в качестве самостоятельного вида практической профессиональной деятельности в разных областях социальной сферы. Осуществлен анализ современной нормативно-правовой базы и обобщены направления, объекты и виды коррекционно-реабилитационной помощи лицам с психофизическими нарушениями и/или инвалидностью. Указано, что первоочередной задачей становится обеспечение взаимодействия определенных групп людей, осуществляющих свою профессиональную деятельность во время выполнения разных программ помощи лицам с психофизическими нарушениями и/или с инвалидностью. Проанализировано и обобщенно имеющиеся в литературе разные подходы к трактовке понятия «методология» и к его использованию в разных видах деятельности. В основу разработки методологии коррекционно-реабилитационной деятельности положена методология любой человеческой деятельности, предложенная О.Г. Новиковым, Д.О. Новиковым. Это позволило определить методологию коррекционно-реабилитационной деятельности, которая отвечает современной парадигме предоставления помощи лицам с психофизическими нарушениями и/или с инвалидностью. Представлено: 1) характеристику деятельности: особенности, принципы, условия, нормы деятельности; 2) логическую структуру деятельности: субъект, объект, предмет, формы, средства, методы, результат деятельности; 3) временную структуру деятельности: фазы, стадии, этапы деятельности. Автором делается акцент на важности дальнейших научных исследований в этом направлении.
Author, based on the tectology, had justified the necessity of studying organizational experience of correctional-rehabilitation activities in the various social fields and determination methods of correction and rehabilitation work as a human activity. The article presents the results of research, which was aimed to develop the methodology of correctional-rehabilitation activities with consideration of its position as an independent type of professional work in various fields of social services. Author had analyzed modern regulatory framework and generalized fields, objects and types of correctional and rehabilitative care for people with disabilities and/or disabilities. It was noted that the primary task is to ensure the interaction of certain groups of people, who carry out their professional activities by various programs to help people with disabilities. Author had analyzed and summarized the available literature different approaches to the interpretation of the term "methodology" to its use in a variety of activities. The development of methodology of сorrectional-rehabilitation activities is based on methodology of any human activity proposed in works of A.M. Novikov, D.A. Novikov. This allowed to define the methodology of сorrectional-rehabilitation activity that meets the modern paradigm of assistance for persons with mental and physical impairments. Proposed: 1) description of activities: features, principles, terms, norms of activities, 2) logic structure of activity: subject, object, forms, means, methods, results of activities, and 3) time structure of activity: phases, stages, steps of activities. Author‘s emphasis is placed on the importance of further research in this direction.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/1126
Розташовується у зібраннях:Статті

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Dehtyarenko_methodology.pdf433,23 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.