Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11267
Title: Ways of the Pianists-Performers Training Improvement in Art Institutions of Higher Education of China
Other Titles: Шляхи вдосконалення підготовки піаністів-виконавців у мистецьких закладах вищої освіти Китаю
Authors: Чистякова, Ірина Анатоліївна
Chystiakova, Iryna Anatoliivna
Ван Боюань
Van Boiuan
Keywords: pianists-performers
training of pianists-performers
art institutions of higher education
China
піаністи-виконавці
підготовка піаністів-виконавців
мистецькі заклади вищої освіти
Китай
Issue Date: 2020
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Chystiakova, I. Ways of the Pianists-Performers Training Improvement in Art Institutions of Higher Education of China [Text] / I. Chystiakova, Van Boiuan // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. А. Біда та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – № 9 (103). – С. 512–523. – DOI: 10.24139/2312-5993/2020.09/512-523.
Abstract: Based on the analysis of the existing problems, the article highlights the ways of improving the pianists-performers training in art institutions of higher education in China. The main recommendations that will help improve the quality of pianists-performers training in art institutions of higher education, include: increasing the level of music-theoretical knowledge, historical thinking and auditory experience of European music perception by students; improving the mechanism of performance mastering of the sound space by musicians; forming students’ ideas about musical drama; guiding students’ independent work through special tasks aimed at expanding the artistic worldview, the general thesaurus; developing and creating a specialized resource on the Internet to promote advanced methods of training pianists.
У статті на основі аналізу існуючих проблем висвітлено шляхи вдосконалення підготовки піаністів-виконавців у мистецьких закладах вищої освіти Китаю. Основними проблемами, що склалися в Китаї в системі підготовки фахівців у галузі фортепіанного виконавства, визначено: проблему розробки навчальних програм за напрямом підготовки «Фортепіанне виконавство»; різні стандарти в різних частинах країни; проблему побудови навчальних дисциплін; проблему методик навчання; проблему вибору навчальних матеріалів; проблему етики відносин «викладач – студент». У результаті аналізу наукових праць китайських учених та вивчення практики діяльності мистецьких закладів вищої освіти досліджуваної країни запропоновано шляхи вдосконалення підготовки піаністів-виконавців у мистецьких закладах вищої освіти Китаю, а саме: формування сучасної системи репертуару; розробка нових механізмів управління освітою; застосування сучасних педагогічних підходів до навчання; використання спеціалізованої, структурованої та взаємозалежної навчальної літератури відповідно до рівня професійної підготовки студентів; включення зарубіжних композицій для розширення творчого світогляду студентів; подальший розвиток баз даних музичних композицій; розробка навчальної програми, до якої буде включатися не тільки суто фортепіанне виконавство, але й інші дисципліни, зокрема транспозиція, імпровізація, гра з листа тощо; підвищення рівня музично-теоретичних знань, історичного мислення та слухового досвіду сприйняття європейської музики студентами; удосконалення механізму засвоєння піаністами-виконавцями звукового простору; формування уявлень у студентів про музичну драматургі.; здійснення керівництва самостійною роботою студентів, використовуючи спеціальні завдання, які будуть спрямовуватися на розширення художнього світогляду, загального тезаурусу; розроблення та створення в мережі Інтернет спеціалізованого ресурсу для популяризації передових методів підготовки піаністів-виконавців.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11267
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chystiakova_Boiuan.pdf1,19 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.