Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11274
Title: Ways of Vocalists’ Professional Training Improvement in the System of Higher Music Education of China
Other Titles: Шляхи вдосконалення професійної підготовки вокалістів у системі вищої музичної освіти Китаю
Authors: Чистякова, Ірина Анатоліївна
Chystiakova, Iryna Anatoliivna
Чжан Лянхун
Chzhan Liankhun
Keywords: improvement
professional training
vocalists
higher music education
China
удосконалення
професійна підготовка
вокалісти
вища музична освіта
Китай
Issue Date: 2020
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Chystiakova, I. Ways of Vocalists’ Professional Training Improvement in the System of Higher Music Education of China [Text] / I. Chystiakova, Chzhan Liankhun // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. А. Біда та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – № 10 (104). – С. 31–40. – DOI: 10.24139/2312-5993/2020.10/031-040.
Abstract: The article identifies the ways to improve the system of vocal training in higher music education institutions of China. The problems of professional vocal education in China are identified and characterized. The ways of solving the mentioned problems in the context of professional training of vocalists in the system of higher music education of China are offered: 1) to optimize professional vocal education management; 2) to create a national model of professional vocal education; 3) to optimally correlate quality and quantity in the process of vocalists’ professional training; 4) to overcome isolation; 5) to train highly qualified teaching staff for institutions of higher music education; 6) to modernize the content of education in the process of professional training of vocal art specialists in the system of higher music education; 7) to intensify development and implementation of the methods of teaching vocalists, which would correspond to the new theoretical and methodological foundations of vocalists’ professional training; 8) to develop a new working mechanism for graduates employment; 9) to limit the commercialization of education; 10) to develop a new educational model that takes into account the world experience of vocal training; 11) to systematically increase the level of pedagogical, scientific and performing personnel.
У статті виявлено шляхи вдосконалення системи професійної підготовки вокалістів у закладах вищої музичної освіти Китаю. Визначено та схарактеризовано проблеми професійної вокальної освіти в Китаї, як-от: 1) проблема управління професійною вокальною освітою. 2) проблема створення національної моделі професійної вокальної освіти. 3) проблема подолання ізоляції. 4) проблема співвідношення якості та кількості в підготовці фахівців вокального мистецтва. 5) проблема підготовки висококваліфікованих педагогічних кадрів. 6) проблема працевлаштування. 7) негативний досвід введення Болонської системи. Запропоновано шляхи вирішення означених проблем у контексті професійної підготовки вокалістів у системі вищої музичної освіти Китаю: 1) оптимізувати керівництво професійною вокальною освітою; 2) створити національну модель професійної вокальної освіти; 3) оптимально співвідносити якість і кількість у процесі професійної підготовки вокалістів; 4) подолати ізоляцію; 5) готувати висококваліфікованих кадрів для викладання в закладах вищої музичної освіти; 6) модернізувати зміст навчання в процесі професійної підготовки фахівців вокального мистецтва в системі вищої музичної освіти; 7) активізувати розробку й упровадження методик навчання вокалістів, які відповідали би новим теоретико-методологічним основам професійної підготовки вокалістів; 8) розробити новий працюючий механізм працевлаштування випускників; 9) обмежити комерціалізацію освіти; 10) виробити нову освітню модель, що враховує світовий досвід вокальної підготовки; 11) планомірно підвищувати рівень педагогічних, наукових і виконавських кадрів. Аргументовано, що реформа музичних організацій, системи професійної освіти має враховувати зміни в культурі й потребах сучасного суспільства. Констатовано, що те, якою буде вокальна професійна освіта, позначиться не тільки на підготовці виконавців, але й неминуче вплине на характер розвитку самого суспільства. Доведено, що вокальна професійна освіта повинна бути відкритою та служити модернізації Китаю.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11274
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chystiakova_Liankhun.pdf1,13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.