Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/12093
Title: Вплив занять фізичною культурою і спортом на процес адаптації студентів першого курсу до навчання у закладі вищої освіти
Other Titles: The Impact of Physical Education and Sports on the Process of Adaptation of First-Year Students to Study in Higher Education
Authors: Красілов, Андрій Дмитрович
Krasilov, Andrii Dmytrovych
Гайдаш, Данило Олексійович
Haidash, Danylo Oleksiiovych
Keywords: студенти
адаптація
фізичне виховання
самостійні заняття
заклад вищої освіти
students
adaptation
physical education
independent classes
institution of higher education
Issue Date: 2021
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Гайдаш, Д. О. Вплив занять фізичною культурою і спортом на процес адаптації студентів першого курсу до навчання у закладі вищої освіти [Текст] : магістер. робота / Д.О. Гайдаш ; науковий керівник А. Д. Красілов. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 69 с.
Abstract: Дослідження проводилося автором і педагогами вищого навчального закладу в межах академічних занять. Метою педагогічного спостереження було виявлення змісту і організації фізичного виховання студентів, соціально-психологічного і емоційного статусу навчально-трудової і суспільної активності, труднощів, з якими стикаються студенти при вступі до ЗВО Проведене дослідження дозволило сформулювати науково-практичні рекомендації із використанням фізичного виховання в якості засобу адаптації студентів першого курсу до умов навчання у ЗВО, що зводяться до наступного: рекомендувати створення постійно діючих семінарів для кураторів і студентського активу з проблеми адаптації студентів до умов навчального закладу, провести заходи для навчання першокурсників методам і засобам самостійних занять фізичною культурою, посилити науково-педагогічний контроль із боку директорату, зав. кафедрою, викладачів фізичного виховання за раціональним використанням студентами першого курсу навчального і позанавчального часу.
Annotation. The study was conducted by the author and teachers of higher education within academic classes. The purpose of pedagogical observation was to identify the content and organization of physical education of students, socio-psychological and emotional status of educational, labor and social activities, the difficulties faced by students when entering the free economic education. The study allowed to formulate scientific and practical recommendations using physical education as a means of adaptation of first-year students to the conditions of study in free economic education, which are as follows: recommend the creation of permanent seminars for curators and students on the adaptation of students to the conditions measures to teach freshmen methods and means of independent physical education, to strengthen scientific and pedagogical control by the directorate, head. department, teachers of physical education for the rational use of first-year students of academic and extracurricular time.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/12093
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гавриленко_маг.pdf509,3 kBAdobe PDFView/Open
протокол Гавриленко.pdf44,09 kBAdobe PDFView/Open
рецензія Гавриленка.pdf41,02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.