Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/12238
Title: Особливості соціальної адаптації дітей-сиріт з інтелектуальними порушеннями легкого ступеня
Other Titles: Peculiarities of Social Adaptation of Orphans with Mild Intellectual Disabilities
Authors: Боряк, Оксана Володимирівна
Boriak, Oksana Volodymyrivna
Галаш, Маргарита Ігорівна
Halash, Marharyta Ihorivna
Keywords: соціальна адаптація
діти-сироти
інтелектуальні порушення
легкий ступінь важкості
модель
соціальне сирітство
social adaptation
orphans
intellectual disabilities
mild
model
social orphanhood
Issue Date: 2021
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Галаш, М. І. Особливості соціальної адаптації дітей-сиріт з інтелектуальними порушеннями легкого ступеня [Текст] : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістр / М. І. Галаш ; науковий керівник О. В. Боряк. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 93 с.
Abstract: Об’єктом дослідження є соціальна адаптація дітей-сиріт з інтелектуальними порушеннями. Предмет – особливості соціальної адаптації дітей-сиріт з інтелектуальними порушеннями легкого ступеня. Мета дослідження – розробити, обґрунтувати та експериментально перевірити модель психолого-педагогічного супроводу соціальної адаптації дітей-сиріт з інтелектуальними порушеннями легкого ступеня важкості. Магістерська робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел. У вступі обґрунтована актуальність дослідження, визначена мета та завдання дослідження. У першому розділі висвітлено теоретико-методологічні основи виховання дітей-сиріт: історію сирітства як соціальної проблеми, особливості соціальної адаптації дітей-сиріт як психолого-педагогічної проблеми, специфіка соціальної адаптації дітей з особливими освітніми потребами. У другому розділі розроблено та обґрунтовано методику вивчення соціальної адаптації дітей-сиріт з легким ступенем інтелектуальних порушень до соціального середовища: критерії, показники, інструментарій, подано характеристику рівнів соціальної адаптації обраної категорії дітей, представлено результати констатувального етапу дослідження. У третьому розділі теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено модель соціальної адаптації дітей-сиріт із легким ступенем інтелектуальних порушень, результати її експериментального впровадження. У висновках узагальнено основні результати магістерського дослідження. Апробація результатів дослідження. Окремі результати дослідження було представлено на VІІІ Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців» (19 травня 2021 року, м. Суми); VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі» (24 листопада 2021 р., м. Суми); Регіональний науково-практичний семінар зі спеціальної педагогіки «Новітні технології спеціальної педагогіки: проблеми, перспективи та шляхи розвитку» (18 червня 2021 р., м. Суми). Матеріали магістерського дослідження висвітлені у 2 публікаціях. Загальний обсяг роботи – 93 сторінки, з них – 82 сторінки основного тексту, 19 рисунків, 5 таблиць, 69 джерел.
The object of the study is the social adaptation of orphans with intellectual disabilities. The Subject – features of social adaptation of orphans with mild intellectual disabilities. The purpose of the study is to develop, substantiate and experimentally test the model of psychological and pedagogical support of social adaptation of orphans with intellectual disabilities of mild severity. The master's thesis consists of an introduction, three chapters, conclusions and a list of sources used. The introduction substantiates the relevance of the study, defines the purpose and objectives of the study. The first section highlights the theoretical and methodological foundations of raising orphans: the history of orphanhood as a social problem, features of social adaptation of orphans as a psychological and pedagogical problem, the specifics of social adaptation of children with special educational needs. The second section develops and substantiates the method of studying the social adaptation of orphans with mild intellectual disabilities to the social environment: criteria, indicators, tools, describes the levels of social adaptation of the selected category of children, presents the results of the ascertaining stage of the study. In the third section the model of social adaptation of orphans with a mild degree of intellectual disabilities, the results of its experimental implementation are theoretically substantiated and experimentally tested. The conclusions summarize the main results of the master's study. Approbation of research results. Some results of the study were presented at the VIII International Scientific and Practical Conference of Students, Postgraduates and Young Scientists "Corrective and Inclusive Education through the Eyes of Young Scientists" (May 19, 2021, Sumy); VII International Scientific and Practical Conference "Correctional and Rehabilitation Activities: Development Strategies in the National and World Dimensions" (November 24, 2021, Sumy); Regional scientific-practical seminar on special pedagogy "The latest technologies of special pedagogy: problems, prospects and ways of development" (June 18, 2021, Sumy). Materials of the master's research are covered in 2 publications.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/12238
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Галаш_маг.pdf1,96 MBAdobe PDFView/Open
Галаш_протокол.pdf588 kBAdobe PDFView/Open
Галаш_рец.pdf1,39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.