Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/12412
Title: Формування соціального статусу школяра у дітей старшого дошкільного віку з порушеннями інтелектуального розвитку
Other Titles: Formation of the Social Status of the Schoolboy at Children of Senior Preschool Age with Disturbances of Intellectual Development
Authors: Чобанян, Анна Варужанівна
Chobanian, Anna Varuzhanivna
Набока, Ганна Дмитрівна
Naboka, Hanna Dmytrivna
Keywords: діти з порушеннями інтелектуального розвитку
формування соціального статусу школяра
діти старшого дошкільного віку
children with intellectual disabilities
formation of social status of schoolchildren
children of senior preschool age
Issue Date: 2021
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Набока, Г. Д. Формування соціального статусу школяра у дітей старшого дошкільного віку з порушеннями інтелектуального розвитку [Текст] : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістр / Г. Д. Набока, науковий керівник А. В. Чобанян. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 100 с.
Abstract: Об’єктом дослідження є процес становлення соціального статусу школяра. Предмет дослідження – формування соціального статусу школяра у дітей старшого дошкільного віку з порушеннями інтелектуального розвитку. Магістерська робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. У вступі обґрунтована актуальність дослідження, визначена мета та завдання дослідження. У першому розділі висвітлено теоретичні основи формування соціального статусу в старших дошкільників з порушеннями інтелекту, дано визначення основних понять, розкрито сучасні підходи у формуванні соціального статусу школяра у дітей старшого дошкільного віку з порушеннями інтелектуального розвитку. У другому розділі описано критерії, рівні та методики діагностування соціального статусу школяра у дітей старшого дошкільного віку з порушеннями інтелектуального розвитку. У третьому розділі обґрунтовано й розкрито програму та методику формування соціального статусу школяра у дітей старшого дошкільного віку з порушеннями інтелектуального розвитку. У висновках узагальнено основні результати магістерського дослідження. Апробація результатів дослідження здійснено на: VІ Міжнародній науково-практичній конференції «Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі» (25 листопада 2020 року, м. Суми); VІІІ Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців» (19 травня 2021 року, м. Суми); VІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі» (24 листопада 2021 року, м. Суми). Загальний обсяг роботи – 100 сторінок, з них – 82 сторінки основного тексту, 10 рисунків, 6 таблиць, 82 джерела.
The object of research is the process of formation of the social status of the student. The subject of research - the formation of the social status of schoolchildren in older preschool children with intellectual disabilities. The master's thesis consists of an introduction, three sections, conclusions, a list of used sources and appendices. The introduction substantiates the relevance of the study, defines the purpose and objectives of the study. The first section highlights the theoretical foundations of the formation of social status in older preschoolers with intellectual disabilities, defines the basic concepts, reveals modern approaches to the formation of social status of schoolchildren in older preschool children with intellectual disabilities. The second section describes the criteria, levels and methods of diagnosing the social status of schoolchildren in older preschool children with intellectual disabilities. In the third section the program and a technique of formation of the social status of the schoolboy at children of senior preschool age with infringements of intellectual development are substantiated and opened. The conclusions summarize the main results of the master's research. Approbation of the research results was carried out at: VI International Scientific and Practical Conference "Correctional and Rehabilitation Activities: Development Strategies in the National and World Dimensions" (November 25, 2020, Sumy); VIII International scientific-practical conference of students, graduate students and young scientists "Corrective and inclusive education through the eyes of young scientists" (May 19, 2021, Sumy); VII International Scientific and Practical Conference "Correctional and Rehabilitation Activities: Development Strategies in the National and World Dimension" (November 24, 2021, Sumy). The total volume of work is 100 pages, including 82 pages of the main text, 10 figures, 6 tables, 82 sources.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/12412
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освітиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.