Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/1280
Title: Реалізація міжпредметних зв’язків на уроках математики через розв’язування прикладних задач
Other Titles: Fulfillment of Interdisciplinary Connections in Classes of Mathematics by Solving Applied Problems
Authors: Каланчук, К. В.
Kalanchuk, K. V.
Keywords: навчання математики
міжпредметні зв’язки
прикладні задачі
інтегративне мислення
teaching mathematics
interdisciplinary connections
applied problems
integrative thinking
Issue Date: 2013
Citation: Каланчук, К. В. Реалізація міжпредметних зв’язків на уроках математики через розв’язування прикладних задач [Текст] / К. В. Каланчук // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : ВВП «Мрія», 2013. – № 1. – С. 19–22.
Abstract: Стаття присвячена реалізації міжпредметних зв’язків на уроках математики як засобу розвитку інтегративного мислення учнів. Розглядається один із шляхів реалізації міжпредметних зв’язків на уроках математики – розв’язування прикладних задач. Продемонстровано, як розв’язування прикладних задач допомагає встановити безпосередні зв’язки математики з іншими науками, зацікавити учнів у вивченні даного предмету, надає можливість наочно проілюструвати застосування різноманітних математичних понять, тверджень, формул та співвідношень у повсякденному житті. Автором зазначено, що використання міжпредметних зв’язків в ході навчання математики допомагає вчителям сформувати в учнів уявлення про явища природи та зв’язки між ними, надати їм розуміння цілісної картини світу та дає змогу учням застосовувати свої знання, набуті в процесі вивчення одного предмету, під час вивчення інших предметів, створити у школярів підґрунтя для комплексного бачення та вирішення складних проблем, з якими вони зіткаються у реальному житті.
The article is devoted to interdisciplinary connections fulfillment in classes of mathematics as a means of learners’ integrative thinking. One of the ways of interdisciplinary connections fulfillment in classes of mathematics is the applied problems solution. There has been demonstrated how applied problems solution helps to establish direct connections of mathematics with other sciences, evoke learners’ interest in learning subject, provides with the opportunity to visually illustrate the application of various mathematical concepts, statements, formulas and correlations in everyday life. The author points out that implementation of interdisciplinary connections during studying maths helps teachers to form learners’ notions of natural phenomena and connections between them, provides them with comprehension of the complete picture of the world and allows learners to apply their knowledge gained while studying one subject; during studying other subjects, creates the foundation for a complex vision and solution of complicated problems that they come across in real life.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/1280
Appears in Collections:Актуальні питання природничо-математичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kalanchuk_Realizatsiia mizhpredmetnykh.pdf1,8 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.