Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/1841
Title: Розвиток національного шкільництва на Лівобережній та Слобідській Україні у XVIII столітті
Other Titles: Development of National Education on the Left-Bank and Sloboda Ukraine in the XVIII-th Century
Authors: Мартиненко, Дар’я Володимирівна
Martynenko, Daria Volodymyrivna
Keywords: Лівобережна та Слобідська Україна
розвиток національного шкільництва
національна освітня традиція
XVIII століття
освітня діяльність
педагогічна думка
просвітницький рух
освітньо-виховні традиції
«освічений гетьманат»
development of national schooling
XVIII century
Left Bank and Slobidska Ukraine
national educational tradition
pedagogical thought
educative tradition
educational activities
educational movement
«enlightened Hetmanate»
Issue Date: 2014
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Мартиненко, Д. В. Розвиток національного шкільництва на Лівобережній та Слобідській Україні у XVIII столітті [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец.13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Д. В. Мартиненко ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – 20 с.
Abstract: У дисертації визначено провідні тенденції та особливості розвитку національного шкільництва на території Лівобережної та Слобідської України у XVIII столітті. З’ясовано стан розроблення проблеми та здійснено авторську класифікацію джерельної бази дослідження, що дозволило уточнити основні поняття – «національне шкільництво» та «національна освітня традиція». Розкрито комплекс зовнішніх і внутрішніх чинників, що зумовлювали становлення та розвиток національного шкільництва на Лівобережній і Слобідській Україні у XVIII столітті. Встановлено, що провідними серед них були педагогічна думка та освітня діяльність представників просвітницького руху, освітньо-виховні традиції в гетьмансько-старшинських родинах. Виокремлено етапи та тенденції розвитку національного шкільництва в досліджуваний період. Доведено, що найвищого рівня розвитку національне шкільництво досягло в період «освіченого гетьманату» К. Розумовського. Визначено організаційні, змістові та методичні особливості функціонування закладів національного шкільництва на Лівобережній та Слобідській Україні у XVIII столітті. Схарактеризовано політику уряду Російської імперії та Св. Синоду щодо розвитку національного шкільництва України в другій половині XVIII століття.
The main tendencies and peculiarities of national education in the Left Bank and Slobidska Ukraine in XVIII century are highlighted in the dissertation. The state of development of the problem under investigation is found out and the sources of research are classified, the main terms – «national schooling» and «national education tradition» are defined. The complex external and internal factors that have determined the formation and development of national schooling in the Left Bank and Slobidska Ukraine in the XVIII century are revealed. It was determined that the main ones were educational thought and educational activities of educational movement representatives, educative tradition in Hetman families. The author distinguishes the periods and the tendencies of the development of national schooling. It is proved that the highest level the national schooling reached during the «enlightened Hetmanat» of K. Razumovsky. The organizational, content and methodological peculiarities of national schooling educational institutions in the Left Bank and Slobidska Ukraine in the XVIII century are defined. The policy of the Russian government and St. Synod’s concerning national schooling of Ukraine in the second half of the XVIII century is characterized.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/1841
Appears in Collections:Автореферати дисертацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martynenko Daria Volodymyrivna.pdf351,15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.