Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/1862
Title: Візуалізація як тренд інноваційного розвитку освіти в Україні
Other Titles: Visualization as the Innovative Trend of Education Development in Ukraine
Authors: Юрченко, Артем Олександрович
Yurchenko, Artem Oleksandrovych
Семеніхіна, Олена Володимирівна
Semenikhina, Olena Volodymyrivna
Безуглий, Дмитро Сергійович
Bezuhlyi, Dmytro Serhiiovych
Keywords: візуалізація
visualization
тренд
trend
інноваційний розвиток
innovative development
освіта в Україні
education in Ukraine
когнітивна графіка
cognitive graphics
когнітивна візуалізація
cognitive visualization
Issue Date: May-2017
Citation: Семеніхіна, О. В. Візуалізація як тренд інноваційного розвитку освіти в Україні [Текст] / О. В. Семеніхіна, А. О. Юрченко, Д. С. Безуглий // Інформаційні технології – 2017 : зб. тез ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 18 травня 2017 р., м. Київ / Київський ун-т ім. Б. Грінченка ; відповідальні за вип.: М. М. Астаф’єва, Д. М. Бодненко, В. П. Вембер, О. М. Глушак, О. С. Литвин, Н. П. Мазур. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. – С. 227–229.
Abstract: Проблемою, з якою стикається людина в інформаційному суспільстві, можна вважати відсутність вмінь знайти і використати потрібний матеріал замість потреби знати цей матеріал. Це, зокрема, тягне за собою потребу швидкого сприйняття довгих текстів, що актуалізує питання їх подання у іншій, не текстовій, а більш стислій, більш лаконічній формі. Тому актуальними та затребуваними стають технології навчання, які сприяють формуванню умінь швидко опрацьовувати великі за обсягами інформаційні потоки. Серед таких технологій окремою групою варто виділити ті, які у своїй основі спираються на зорове сприйняття образів.
The problem facing people in the information society, can be considered lack of skills to find and use the right material instead of the need to know this material. This, in particular, entails the need of quick perception of long texts that actualizes the issues of their submission to another, not the text, but more concise, more concise form. Therefore, an important and strong demand for technology training, which contribute to the formation of the ability to quickly process large information flows. Among these technologies separate group should highlight those, which are fundamentally based on the visual perception of images.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/1862
Appears in Collections:Тези доповідейItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.