Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/2780
Title: Магістерська філологічна освіта: досвід української та зарубіжної вищої школи
Other Titles: Master Philological Education: Ukrainian and Foreign High School Experience
Authors: Семеног, Олена Миколаївна
Semenoh, Olena Mykolaivna
Keywords: університет
магістерська філологічна підготовка
компетентнісний підхід
професійна компетентність
university
Master philological training
competence approach
professional competence
educational technologies
Issue Date: 2015
Citation: Семеног, О. Магістерська філологічна освіта: досвід української та зарубіжної вищої школи [Текст] / О. Семеног // Освіта для сучасності = Edukacja dla wspólczesności : зб. наук. пр. у 2 томах / Мін-во освіти і науки України, НАПН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова, Комітет педагогічних наук Польскої академії наук, Наукове товариство «Польща-Україна, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Асоц. Ректорів пед. ун-тів Європи. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. – Т. 2. – C. 415–425.
Abstract: У статті окреслено досвід модернізації магістратури з філологічних спеціальностей в Україні, США, Польщі, Росії. Доводиться, що підготовка магістрів перебуває на етапі пошуку освітніх стратегій, які дозволяють формувати єдиний освітній простір на принципах інтернаціоналізації, інституціоналізації, інтеграції, культурної конвергенції, спільності цілей і цінностей. Важливим напрямом підготовки магістрів є компетентнісний підхід, що ґрунтується на ідеях гнучкості, варіативності програм, профілізації, інтеграції філології з іншими гуманітарними дисциплінами, критеріях, стандартах і принципах удосконалення якості освіти. Акцентується увага на формуванні у майбутніх викладачів конструктивно-технологічної, операційно-педагогічної, рефлексивно-педагогічної, кваліметричної, креативної компетенцій. З-поміж перспективних методів інноваційного навчання й оцінки магістерської підготовки виділено кейс-метод, кластер, опорний конспект, портфоліо, перфоманс-тести (тести дії).
The paper outlines the modernization experience of philology master program in Ukraine, the USA, Poland and Russia. It’s proved that the training of masters is on search educational strategies phase, which allow to form a single educational space on the principles of internationalization, institutionalization, integration, cultural convergence, common goals and values. An important field of masters’ training is a competency-based approach. It is based on the idea of flexibility, variability of programs, and profiling, philological integration with other humanities, criteria, standards and principles of improving the quality of education. Attention is focused on formation constructive-technological, operational, educational, reflective, educational, qualimetric and creative skills of future teachers. Among the perspective methods of innovative teaching and assessment of Master Training it is mentioned case-method, cluster, conspectus, portfolio, performance tests.
W artykule określono jest doświadczenie modernizacji magistratury z fachu filologii w Ukrainie, Stanach Zjednoczonych, Polsce, Rosji. Udowodniono, że przygotowanie magistrów znajduje się na etacie poszukiwań strategii oświatowych, jakie formują przestrzeń edukacyjną na zasadach internacjonalizacji, instytucjonalizacji, integracji, kulturalnej konwergencji, wspólności celi oraz cenności. Ważliwym kierunkiem przygotowania magisrtów jest podejście kompetentności, podstawą którego są idei gętności, wariatywności programów, profilizacji, integracji filologii z innymi dyscyplinami humanistycznymi, kryteria, standardy i zasady doskonalenia jakości oświaty. Uwaga jest zakcentowana na formowaniu u przyszłych wykładowców konstruktywno-technologicznej, operacyjno-pedagogicznej, kwalimetrycznej, kreatywnej kompetencji. Wśrów metod perspektywnych nauczania innowacyjnego oraz oceny przygotowania magistrów wyróżniono są kejs-metoda, klaster, konspekt-podpora, portfolio, perfomans-testy (testy dziełania).
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/2780
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття Семеног Олени YІ форум укр-польськ.doc152 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.