Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/2804
Title: Електронні освітні ресурси в лінгвометодичній підготовці педагога-дослідника
Other Titles: Electronic Educational Resources in Linguistic and Cultural Preparation of Teacher-Researcher
Authors: Семеног, Олена Миколаївна
Semenoh, Olena Mykolaivna
Keywords: курс «Методика викладання української мови у вищій школі»
course “Methods of teaching of the Ukrainian language in High school”
майбутній педагог-дослідник
future teacher-researcher
електронний освітній ресурс
electronic educational resources
електронна лінгводидактика
electronic linguodidactics
електронний словник
electronic dictionary
електронний посібник
electronic guide
персональний сайт
personal site
блог
blog
вебінар
webinar
Issue Date: 2016
Citation: Семеног, О. Електронні освітні ресурси в лінгвометодичній підготовці педагога-дослідника [Текст] / О. Семеног // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 10. – С. 123–134. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2016_10_13.
Abstract: У статті на основі аналізу наукових джерел, вивчення й узагальнення педагогічного досвіду здійснено огляд електронних програмних продуктів навчально-методичного спрямування, зокрема, словників, посібників, а також сайту, блогу, вебінару, які використовують і можуть бути використані у лінгвометодичній підготовці майбутніх учителів, викладачів-словесників з метою підвищення якості української мовної освіти: їхнє призначення, комунікативні ролі, вплив на міжособистісну комунікативну взаємодію користувачів. Доведено, що електронні лінгвістичні ресурси характеризуються гнучкістю, модульністю побудови, сприяють оновленню й оптимізації навчально-пізнавальної діяльності.
On the basis of analysis of scientific sources, research and compilation of practical teaching experience it is made a survey of electronic software for educational, methodical, communicative, personally oriented activity in linguistic and methodical preparation of future teachers, teachers of language and literature as linguistic personalities and researchers. It is noted that in the training and self-studying at High school students are offered with electronic courses, multimedia lectures, which texts combine software and psycho-pedagogical multimedia capabilities.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/2804
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття О.Семеног Чистяковій І. 24.01.17 відіслана.pdf370,28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.