Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/2902
Title: До питання оптимізації навчання курсу лінійної алгебри студентів нематематичних спеціальностей вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації засобами сучасних технологій
Other Titles: On the Optimization of Training Course Linear Algebra Students Nonmathematical Technical College I-II Levels of Accreditation Modern Technology
Authors: Бачевська, І. В.
Bachevska, I. V.
Іштукін, В. В.
Ishtukin, V. V.
Keywords: сучасні технології навчання
навчальна діяльність
оптимізація
лінійна алгебра
табличний процесор
modern educational technology
educational activity
optimization
linear algebra
spreadsheet
Issue Date: 2013
Citation: Бачевська, І. В. До питання оптимізації навчання курсу лінійної алгебри студентів нематематичних спеціальностей вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації засобами сучасних технологій [Текст] / І. В. Бачевська, В. В. Іштукін // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – № 2 (28). – С. 197–204.
Abstract: У статті розглянуто питання оптимізації навчання окремим темам курсу лінійної алгебри та комп’ютерних дисциплін студентів нематематичних спеціальностей вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації засобами сучасних інформаційних технологій. Наведено приклад практичної роботи, яка поєднує в собі теми «Розв’язування систем лінійних рівнянь» курсу лінійної алгебри і «Табличний процесор» типового курсу інформаційно-комунікаційних технологій. Об’єднання теоретичного знання в цілісну систему, інтеграція знань, яка відображає об’єктивний світ в його єдності й розвитку – це вимога сучасних світових стандартів у галузі освіти. Використання інтегративного підходу на різних рівнях, зокрема тематичної, блочної, міжпредметної інтеграції – продуктивний напрям модернізації змісту освіти.
The article deals with the optimization of linear algebra and computer science individual topics studying of students non-mathematical specialties of higher educational institutions with I-II accreditation level by means of modern information technology. Combining theoretical knowledge into a coherent system, the integration of knowledge that reflects the objective world in its unity and development – it is a requirement of modern international standards in education. Using an integrative approach at different levels, including the content, block, interdisciplinary integration – productive direction of modernization of education.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/2902
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Do pytannia optymizatsii navchannia kursu liniinoi alhebry.pdf662,75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.