Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/2944
Title: Методика вивчення теорій простору і часу у курсі фізики
Other Titles: A Method of Study of Theories of Space and Time is in the Course of Physics
Authors: Яковлєва, Ольга Миколаївна
Yakovlieva, Olha Mykolaivna
Keywords: простір
час
одиниця вимірювання
теорія струн
теорія Мізнера
парадокс
space
time
unit
theory of strings
Miner’s theory
paradox
Issue Date: 2013
Citation: Яковлєва, О. М. Методика вивчення теорій простору і часу у курсі фізики [Текст] / О. М. Яковлєва // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – № 2 (28). – С. 331–341.
Abstract: У статті обґрунтовано доцільність вивчення нових поглядів на теорії простору і часу під час навчання курсу фізики, запропоновані сучасні теорії простору і часу та методика їх вивчення, розглянуто просторово-часові парадокси. У статті проаналізовано дослідження Ісака Ньютона, теорію відносності Ейнштейна та сучасні уявлення простору-часу: теорію Мізнера, зв’язок часу з теорією струн та парадокси, які можуть вникнути при переміщенні у часі. Зосереджено увагу на доведені необхідності включення цих питань до шкільного курсу фізики та курсу фізики професійно-технічних навчальних закладів для відповідності вмісту курсу до досягнень сучасної науки. У статті приведено методики формування в учнів критичного мислення під час вивчення вищезазначених теорій.
Іn the article expediency of study of new theories of space and time is reasonable during the studies of course the physicists, offered modern theories of space and time and methodology of their study, spatio-temporal paradoxes are considered. Research of Newton, theory of relativity of Einstein and modern presentations of space-time, is analysed in the article: theory of Miznera, connection time with the theory of strings and paradoxes which can go deep at moving in time. Concentrated attention on including of these questions well-proven a necessity to the school course of physics and course of physics of professional educational establishments for accordance of content of course with achievements of modern science. In the article the methods of forming for the students of critical thought are resulted during the study of afore-mentioned theories.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/2944
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metodyka vyvchennya teoriy prostoru.pdf533,89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.