Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/3019
Title: Освіта й розвиток у ранньому дитинстві: аналіз стратегій, програм та ініціатив провінцій Канади
Other Titles: Early Childhood Education and Development: the Analysis of Strategies, Programs, Initiatives of Canadian Provinces
Authors: Барабаш, О. В.
Barabash, O. V.
Keywords: Канада
провінції
неперервна освіта
освіта й розвиток у ранньому дитинстві
ініціативи урядів
догляд за дітьми
Canada
provinces
continuing education
early childhood education and development
governments’ initiatives
childcare
Issue Date: 2013
Citation: Барабаш, О. В. Освіта й розвиток у ранньому дитинстві: аналіз стратегій, програм та ініціатив провінцій Канади [Текст] / О. В. Барабаш // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – № 4 (30). – С. 76–84.
Abstract: У статті розглядається проблема освіти й розвитку в період раннього дитинства як компонент системи неперервної освіти Канади. Здійснено аналіз науково-педагогічної літератури, що висвітлює особливості освіти й розвитку в ранньому дитинстві. Досліджуються стратегії, програми та ініціативи урядів провінцій і територій Канади, спрямовані на забезпечення всебічного розвитку дітей дошкільного віку. Представлено статистичні дані, що характеризують особливості організації догляду за дітьми дошкільного віку. Висвітлюється проблема формування та оцінювання готовності дитини до навчання в умовах загальноосвітньої школи.
In the article the problem of early childhood education and development as a component of continuing education system of Canada has been studied. The analysis of scientific and pedagogical literature which highlights the peculiarities of early childhood education and development has been conducted. The strategies, programs, initiatives of provincial and territorial governments of Canada which are directed to assurance the all-around development of pre-school aged children have been researched. The statistic data which characterize the peculiarities of pre-school aged child care organization have been presented. The problem of formation and assessment of child’s readiness to study in the public school environment has been highlighted.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/3019
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osvita y rozvytok u rannomu dytynstvi.pdf616,52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.