Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/3037
Title: Система історичних понять у курсі історії спеціальної школи
Other Titles: System of Historical Concepts in the Course of History of Special Schools
Authors: Косенко, Юрій Миколайович
Kosenko, Yurii Mykolaiovych
Keywords: історичні поняття
визначення
класифікація
система понять
розумово відсталі діти
historical concept
definition
classification
system of concepts
mentally retarded children
Issue Date: 2013
Citation: Косенко, Ю. М. Система історичних понять у курсі історії спеціальної школи [Текст] / Ю. М. Косенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – № 4 (30). – С. 152–159.
Abstract: У статті досліджується проблема понять курсу історії спеціальної школи, проаналізовано дослідження науковців загальної та корекційної педагогіки, дається визначення терміну «поняття», вивчаються класифікації історичних понять, які використовуються в масових та спеціальних навчальних закладах, наведено конкретні приклади, розкривається ієрархія історичних понять, на основі якої побудована система понять та описуються взаємозв’язки між елементами понятійної системи курсу історії України для розумово відсталих дітей.
The article studies the problem of concepts of the course in the history of special schools, analyzed researches of the scientists of common and special education, defines the term «concept», studies the classification of historical concepts, used in mass and special schools, are given specific examples, disclosed hierarchy of historical concepts on which is built the system of concepts and describes the relationships between elements of conceptual systems of the course in the history of Ukraine for mentally retarded children.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/3037
Appears in Collections:Статті
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Systema istorychnykh poniat.pdf517,07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.