Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/3174
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorТарапата-Більченко, Лідія Григорівна-
dc.contributor.authorTarapata-Bilchenko, Lidiia Hryhorivna-
dc.date.accessioned2017-12-15T10:22:00Z-
dc.date.available2017-12-15T10:22:00Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationТарапата-Більченко, Л. Г. Аксіологічні домінанти філософії музики [Текст] / Л. Г. Тарапата-Більченко // Актуальні питання мистецької освіти та виховання : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [гол ред. Ніколаї Г. Ю.]. – Суми : видавничо-виробниче підприємство "Мрія", 2016. – Вип. 1 (7). – С. 12–19.uk_UA
dc.identifier.urihttp://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/3174-
dc.description.abstractСтаття висвітлює аксіологічні домінанти філософії музики, конкретизує змістові аспекти формування світоглядних ціннісних орієнтацій майбутніх музикантів-педагогів у процесі їх фахової підготовки. Ключові ціннісні ідеї навчального курсу «Філософія музики» визначаються в контексті аксіологічного підходу в мистецькій освіті. Аксіологічні виміри застосовуються до концепцій музики як світової гармонії, способу самовиразу, засобу світо- та самопізнання. Наголошується на ціннісній вартості світоглядних ідей, які мають значний аксіологічний потенціал у визначенні граничних смисложиттєвих цінностей сьогодення.uk_UA
dc.description.abstractThe article clarifies axiological dominants of the music philosophy, meaningful philosophical aspects of future musicians and educators’ value orientations formation in the process of their professional training. Key value ideas of the training course “Philosophy of music” are defined in the context of axiological approach in musical-pedagogical education. Axiological dimensions are applied to the concepts of music as a world of harmony, the way of expression, the means of world- and self-knowledge. The attention is focused on the value cost of those philosophical concepts that have considerable axiological potential in determining life values of modernity.uk_UA
dc.description.abstractСтатья конкретизирует аксиологические доминанты философии музыки, содержательные аспекты формирования мировоззренческих ценностных ориентаций будущих музыкантов-педагогов в процессе их профессиональной подготовки. Ключевые ценностные идеи учебного курса «Философия музыки» определяются в контексте аксиологического подхода в музыкально-педагогическом образовании. Аксиологические измерения применяются к концепциям музыки как мировой гармонии, способу самовыражения, средству миро- и самопознания. Акцентируется внимание на ценностной стоимости тех мировоззренческих концептов, которые имеют значительный аксиологический потенциал в определении смысложизненных ценностей современности.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.subjectфілософія музикиuk_UA
dc.subjectмистецька освітаuk_UA
dc.subjectпедагогічна аксіологіяuk_UA
dc.subjectціннісні орієнтаціїuk_UA
dc.subjectаксіологічні домінантиuk_UA
dc.subjectmusic philosophyuk_UA
dc.subjectmusical-pedagogical educationuk_UA
dc.subjectvalue orientationsuk_UA
dc.subjectpedagogical axiologyuk_UA
dc.subjectaxiological dominantsuk_UA
dc.titleАксіологічні домінанти філософії музикиuk_UA
dc.title.alternativeAxiological Dominants of the Music Philosophyuk_UA
dc.title.alternativeАксиологические доминанты философии музыкиuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.udc.udc378’214.46:78.01uk_UA
Appears in Collections:Наукові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
apmov_2016_1_4.pdf725,9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.