Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/3440
Title: Організація індивідуальних освітніх траєкторії навчання в університеті
Other Titles: Organization of Individual Educational Trajectory of Education in University
Authors: Нещерет, О. С.
Neshcheret, O. S.
Keywords: вища математика
індивідуальна освітня траєкторія
ІКТ
організація
університет
higher mathematics
ICT
individual educational trajectory
organization
university
Issue Date: 2017
Citation: Нещерет, О. С. Організація індивідуальних освітніх траєкторії навчання в університеті [Текст] / О. С. Нещерет // Фізико-математична освіта : науковий журнал / Міністерство освіти і науки, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Фізико-математичний факультет ; редкол.: В. Ю. Сторіжко, Ф. М. Лиман, І. О. Мороз [та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – Вип. 3 (13). – С. 116–119.
Abstract: Сучасною вимогою до навчально-виховного процесу є його особистісна спрямованість. Саме тому останнім часом цим питанням присвячено багато робіт психологів і педагогів, не дивлячись на це, на сьогодні існує велика неоднозначність у тлумаченні понять, що пов’язані з індивідуальним навчанням. Це стосується і поняття «індивідуальна освітня траєкторія». Саме тому у статті проаналізовані основні підходи до визначення поняття «індивідуальна освітня траєкторія». Розглянуті деякі загальні положення, що стосуються побудови індивідуальних освітніх траєкторій. Виділені етапи, які є характерними для процесу створення індивідуальної освітньої траєкторії Накреслені основні напрямки організації навчального процесу за індивідуальними освітніми траєкторіями: індивідуальні освітні траєкторій розвитку студентів на початкових етапах вивчення курсу та індивідуальні освітні траєкторій розвитку студентів, що мають прогалини з математики під час її вивчення. Впровадження даних траєкторій розглядається в умовах використання інформаційно-комунікаційних технологій.
The modern demand for the educational process is its personal orientation. That is why, recently, this issue is devoted to many works of psychologists and educators, in despite this, today there is a great controversy in the interpretation of concepts related to individual learning. This also applies to the concept of "individual educational trajectory." That is why the article analyzes the main approaches to the definition of the concept of "individual educational trajectory". Some general provisions concerning the construction of individual educational trajectories are considered. The selected stages those are characteristic for the process of creation of an individual educational trajectory. The basic directions of the organization of the educational process by individual educational trajectories are drawn: individual educational trajectories of students' development at the initial stages of studying the course and individual educational trajectories of students with gaps in mathematics during its study. The introduction of these trajectories is considered in the use of information and communication technologies.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/3440
Appears in Collections:Фізико-математична освіта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017_3(13)_Neshcheret_Scientific journal FMO.pdf700,68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.