Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/3480
Title: Принцип когнітивної візуалізації і його використання у навчанні математики
Other Titles: Principle of Cognitive Visualization and its Use in Teaching Mathematics
Authors: Семеніхіна, Олена Володимирівна
Semenikhina, Olena Volodymyrivna
Друшляк, Марина Григорівна
Drushliak, Maryna Hryhorivna
Keywords: методологічні підходи і принципи навчання
специфічні принципи
принцип когнітивної візуалізації
професійна підготовка
підготовка вчителя математики
methodological approaches and learning principles
specific principles
principle of cognitive visualization
training
preparation of teachers of mathematics
Issue Date: 2017
Citation: Семеніхіна, О. В. Принцип когнітивної візуалізації і його використання у навчанні математики [Текст] / О. В. Семеніхіна, М. Г. Друшляк // Фізико-математична освіта : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Фізико-математичний факультет ; редкол.: В. Ю. Сторіжко, Ф. М. Лиман, І. О. Мороз [та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – Вип. 3 (13). – С. 136–140.
Abstract: У статті піднімається проблема удосконалення підготовки вчителя через зміну підходів у навчанні. Розглянуто специфічний принцип дидактики – принцип когнітивної візуалізації, який інтегровано з двох методологічних підходів: когнітивного і візуального (наочного). Обґрунтовано його використання у підготовці сучасного вчителя. На прикладі застосування інформаційних технологій у галузі математики, зокрема, програми динамічної математики GeoGebra, продемонстровано, як саме використання принципу когнітивної візуалізації сприяє формуванню математичних понять, розвитку критичного і творчого мислення суб’єктів навчального процесу. Зроблено висновок про важливість формування вмінь у вчителя створювати когнітивно-візуальні моделі, які сприятимуть якісному засвоєнню знань учнями.
The article raises the problem of improving teacher preparation through a change in approaches to learning. Examines the specific didactics principle - the principle of cognitive visualization, which is integrated with two methodological approaches: cognitive and visual (visual). Justified its use in the training of a modern teacher. For example, the application of information technology in mathematics, in particular, the dynamic math GeoGebra, demonstrates how the use of the principle of cognitive visualization contributes to the formation of mathematical concepts, development of critical and creative thinking of the subjects of the educational process. The conclusion about the importance of developing skills for teachers to create cognitive / visual patterns, which promote quality learning by students.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/3480
Appears in Collections:Фізико-математична освіта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017_3(13)_SemenikhinaDrushlyak_Scientific journal FMO.pdf918,11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.