Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/3685
Title: До проекту «База даних обрядового мелосу українців» (матеріали антологій «весілля» та «весільні пісні» : локалізація)
Other Titles: To the Project “Database of the Ritual Melos of Ukrainians“ (Materials of the Anthologies “Weddings” and “Wedding Songs”: Rhythmotypology and Locating)
Authors: Гончаренко, Олена Віталіївна
Honcharenko, Olena Vitaliivna
Ільїна, Катерина
Ilina, Kateryna
Keywords: Україна
весільні мелодії
джерелознавство
географічний покажчик
база даних
статистика
Ukraine
wedding tunes
sourse study
geographic index
database
statistics
Issue Date: 2013
Publisher: НМАУ імені П. І. Чайковського
Citation: Гончаренко, О. До проекту «База даних обрядового мелосу українців» (матеріали антологій «весілля» та «весільні пісні» : локалізація) [Текст] / О. Гончаренко, К. Ільїна // Проблеми етномузикології. – Київ : НМАУ імені П. І. Чайковського, 2013. – Вип. 8, Кн. 4. – С. 180–187.
Abstract: У зв’язку з активізацією фольклористичних досліджень мелогеографічної тематики актуалізується проблема достовірності джерел, точності географічного походження матеріалів, які залучаються до аналітичної бази. Публікації фольклорних творів, зібраних протягом минулого, а то й позаминулого століття, становлять цінне джерело інформації для сучасних досліджень. Та їх використання часто потребує критичного опрацювання, зокрема, додаткових зусиль зі встановлення чи уточнення паспортних даних цих матеріалів. Для допомоги дослідникам пропонується географічний покажчик (каталог), що узагальнює відомості з двох найоб’ємніших в Україні друкованих зібрань весільних пісень, а саме антологій-двотомників «Весілля» (1970) та «Весільні пісні» (1982), де представлено більшість регіонів української етнічної території. Загальна кількість нотних записів у цих томах – понад 2500. Кількість населених пунктів, з яких вони походять – понад 300. Всі географічні назви, на які посилаються видання, перевірені й ідентифіковані в системі сучасного адміністративного устрою. Їх список з посиланням на відповідні номери творів дається в електронній версії Бази даних у форматі Excel (на доданому DVD), та друкується у вигляді алфавітного Реєстру. Локалізацію всіх встановлених пунктів нанесено на карту України з зазначенням статистики публікацій як за окремими поселеннями, так і з узагальненням за етнографічними зонами.
In connection with the activization of folklore investigations of the melogeographic themes the problem of sources credibility, accuracy of geographic origin of the materials attracted to the analytical base. Publication of the folklore works, collected during last or even before last centuries present the valuable source of information for modern investigations. But their application often requires critical processing, particularly, additional efforts for the ascertainment or refinement of these materials passport data. In order ot help the researchers it is offered a geographic guide (catalogue), which generalizes information from the two most sizeable in Ukraine published collections of wedding songs, namely two volume anthologies -- "Weddings" (1970) and "Wedding songs" (1982), where the majority of the regions of Ukrainian ethnic territory is presented. The total number of music scores in these volumes is over 2500. They come from over 300 human settlements. Al geografic names, that are referred to in the editions, are checked and identified in the system of modern administrative order. Their list with reference to the appropriate numbers of works are given in the database electronic version in the Excel format (on the additional DVD) and is published in the form of alphabetic register. Locations of all of the identified points are shown on the map of Ukraine with the indicated statistics of published works both for the separate settlements and with generalization by ethnographic zones.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/3685
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20.О. Гончаренко, К. Ільїна. ДО ПРОЕКТУ «БАЗА ДАНИХ ОБРЯДОВОГО МЕЛОСУ УКРАЇНЦІВ»...pdf1,61 MBAdobe PDFView/Open
Весілля_база даних..gifМапа до статті О. Гончаренко, К. Ільїної ДО ПРОЕКТУ «БАЗА ДАНИХ ОБРЯДОВОГО МЕЛОСУ УКРАЇНЦІВ»...263,8 kBGIFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.