Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/4170
Title: Формування історичних знань у розумово відсталих учнів в Україні у дореволюційний період
Other Titles: Formation of Historical Knowledge in Mentally Retarded Children in Ukraine in the Prerevolutionary Period
Authors: Косенко, Юрій Миколайович
Kosenko, Yurii Mykolaiovych
Keywords: розумово відсталі діти
історія
методика викладання історії
дореволюційний період
mentally retarded children
history
methodology of history
prerevolutionary period
Issue Date: 2014
Publisher: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Citation: Косенко, Ю. М. Формування історичних знань у розумово відсталих учнів в Україні у дореволюційний період [Текст] / Ю. М. Косенко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : збірник наукових праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – № 28. – С. 111–114.
Series/Report no.: 19;
Abstract: У статті висвітлюється проблема вивчення історичного матеріалу розумово відсталими дітьми в Україні у дореволюційний період, розглядаються питання становлення системи навчальних закладів для осіб із порушеннями інтелектуального розвитку у другій половині ХІХ – початку ХХ століття. Досліджено засоби, методи і прийоми навчання історії розумово відсталих дітей у допоміжних класах і спеціальних школах дореволюційної Росії. Проаналізовано погляди вітчизняних і закордонних вчених-дефектологів на проблему викладання історії розумово відсталим школярам. Здійснено аналіз змісту навчального курсу з історії та шкільного предмету «Закон Божий» у дореволюційних закладах для розумово відсталих дітей. Висвітлено основний зміст методичних посібників з історії кінця ХІХ століття.
The article deals with the problem of studying historical material mentally retarded children in Ukraine in the prerevolutionary period, the questions of a system of schools for people with impaired intellectual development in the late nineteenth beginning of the twentieth century. Investigated the means, methods and techniques of teaching History of mentally retarded children in auxiliary classes and special schools in prerevolutionary Russia. Investigated the views of domestic and foreign scholars defectology the problem of history teaching mentally retarded children. The analysis of the content of the training course on the history and school subject «Act of God» in the prerevolutionary institutions for mentally retarded children. The article deals the basic content of teaching aids on the history of the late nineteenth century.
Description: Стаття присвячена зародженню спеціальної методики навчання історії розумово відсталих дітей
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/4170
ISSN: 2310-0893
Appears in Collections:Наукові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Косенко. Стаття..pdfФормування історичних знань у розумово відсталих учнів в Україні у дореволюційний період235,33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.