Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/4948
Title: GeoGebra as Means of Improving the Quality of Education
Other Titles: GeoGebra як засіб підвищення якості освіти
Authors: Семеніхіна, Олена Володимирівна
Semenikhina, Olena Volodymyrivna
Друшляк, Марина Григорівна
Drushliak, Maryna Hryhorivna
Зігунова, Інна Сергіївна
Zihunova, Inna Serhiivna
Будянський, Дмитро Васильович
Budianskyi, Dmytro Vasylovych
Keywords: dynamic mathematics softwar
extremum problems
GeoGebra
mathematical preparation
quality of mathematical education
constructive approaches
GeoGebra
задачі на екстремум
програми динамічної математики
математична підготовка
якість математичної освіти
конструктивні підходи
Issue Date: 2018
Citation: Semenikhina, O. GeoGebra as Means of Improving the Quality of Education / E. Semenikhina, M. Drushlyak, D. Budyanskiy // 14th International Conference on ICT in Education, Research, and Industrial Applications: Integration, Harmonization, and Knowledge Transfer (ICTERI 2018), (May 14-17, 2018). – Kyiv, 2018. – P. 331-345.
Abstract: The article substantiates the use of dynamic mathematics software as effective means of formation of the functional thinking of pupils, which directly impact on the quality of mathematical education. The constructive approaches to solving mathematical problems by GeoGebra reduce the weight of analytical calculations. Such approaches put forward the need for skills to constract the desired configuration, take into account the dependencies between its parameters, visualize positions of possible results, even "see" the desired function, for which you need to determine extreme. The authors use GeoGebra in solving extreme problems using method based on constructing an empirical graph of the relations between the values and defining of extremum. Another method is based on the visualisation of spreadsheets of the values of the empirical function and their analysis. The effectiveness of the proposed approach was tested during 2015-2017 and was experimentally confirmed in the work on the research topic "The use of information technology in education" through the organization of math group works for pupils in the Sumy region. We tracked the overall level of academic achievement and its dynamics. Since the scale had two positions (right/wrong) and the results of educational achievements were not dependent on each other, we used the sign test. The statistical check at the significance level of 0.05 confirmed the positive impact of the group works on the quality of mathematical preparation of pupils.
У статті обґрунтовується використання програм динамічної математики як дієвого засобу формування функціонального мислення учнів, що напряму впливає на якість математичної освіти. Описано конструктивні підходи до розв’язування математичних задач у середовищі GeoGebra, які зменшують вагу аналітичних розрахунків і на перший план висувають потребу у вміннях змоделювати потрібну конструкцію, урахувати залежності між її параметрами, візуалізувати окремі позиції можливих результатів, навіть «побачити» шукану функцію, для якої потрібно визначити екстремум. Автори використовують програму GeoGebra при розв’язуванні задач на екстремум методами, які базуються на побудові емпіричного графіка залежності між величинами і визначення екстремума, та на виведенні таблиці значень емпіричної функції ї їх аналізі. Ефективність пропонованого підходу перевірялася протягом 2015-2017 рр. та експериментально підтверджена в межах роботи над науково-дослідною темою «Використання інформаційних технологій в освіті» через організацію гурткової роботи з математики для учнів старших класів Сумського регіону. Нами відслідковувався загальний рівень навчальних досягнень та його динаміка. Оскільки шкала найменувань мала дві позиції (правиль-но/неправильно), а результати навчальних досягнень були не залежними між собою, то нами було застосовано критерій знаків для опрацювання загальних результатів. Статистична перевірка на рівні значущості 0,05 підтвердила пози-тивний вплив роботи гуртка на якість математичної підготовки учнів.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/4948
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Semenikhina, Drushlyak, Zigunovа, Budyanskiy.pdf813,01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.