Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5107
Title: Інтерфейс словникового модуля електронного посібника «Elementa Linguae Latinae»
Other Titles: Interface of the Vocabulary Module of the Electronic Textbook «Elementa Linguae Latinae»
Authors: Балалаєва, О. Ю.
Balalaieva, O. Yu.
Keywords: інтерфейс
електронний освітній ресурс
електронний посібник
проектування
модуль
interface
electronic educational resource
electronic textbook
design
module
Issue Date: 2018
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Балалаєва, О. Ю. Інтерфейс словникового модуля електронного посібника «Elementa Linguae Latinae» [Текст] / О. Ю. Балалаєва // Фізико-математична освіта : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Фізико-математичний факультет ; редкол.: В. Ю. Сторіжко, З. Бак, М. П. Вовк [та ін.] ; гол. ред. О. В. Семеніхіна. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – Вип. 1 (15). – С. 132–136.
Abstract: У статті описано елементи інтерфейсу словникового модуля електронного посібника «Еlementa Linguae Latinae». Проектування інтерфейсу розглядається як важлива процедура реалізаційного етапу проектування електронного освітнього ресурсу, яка взаємопов’язана з усіма його стадіями: аналітичною, власне проектувальною (зокрема, з іншими її етапами: концептуальним, технологічним та операційним), експериментальною та рефлексивною. Під час проектування та реалізації інтерфейсу необхідно враховувати фактори, визначені на попередніх стадіях: мету і завдання навчальної дисципліни, специфіку методики її викладання, особливості цільової аудиторії, загальну концепцію електронного посібника як системи, його призначення та функції, макро- та мікроструктуру, ідеальний кінцевий результат проектування тощо. Основними вимогами до інтерфейсу електронного освітнього ресурсу є: простота, гнучкість, послідовність, злагодженість і стандартизація, відсутність нагромаджень, візуальна ієрархія, інтуїтивність навігації, наявність елементів зворотного зв’язку, естетичність і мінімалізм. Функціональні властивості електронного посібника мають відповідають основним характеристикам якості, а саме: придатності, правильності, інтероперабельності, захищеності, узгодженості. Програма не повинна містити елементів, що відволікають, уся увага студента повинна бути зосереджено тільки на навчальному матеріалі. Швидкість пошуку необхідної одиниці, зручність у використанні, ергономічний дизайн інтерфейсу мають забезпечувати реалізацію мотиваційної функції, яка в друкованих словниках репрезентована лише імпліцитно. Підвищення пізнавального інтересу студентів до вивчення термінологічного матеріалу, створення комфортних умов комп’ютерної підтримки традиційних технологій навчання латини є передумовами, що впливають на підвищення ефективності навчального процесу. Загальна експериментальна перевірка ефективності використання електронного посібника повинна передбачати й перевірку зручності та продуктивності його інтерфейсу, а отримані результати спостереження мають корегуватися на рефлексивній стадії проектування.
The article deals with elements of interface of the vocabulary module of the electronic textbook "Elementa Linguae Latinae". The design of the interface is considered as an important procedure for the realization stage of the design of the electronic educational resource, which is interrelated with all its phases: analytical, designing (in particular with its other stages, such as conceptual, technological and operational one), experimental and reflexive. It is necessary to take into account many factors identified in the previous stages: the purpose and tasks of the academic discipline, the specifics of the teaching methodology, the characteristics of the target audience, the general concept of the electronic textbook as a system, its purpose and functions, macro and microstructure, ideal final result of design etc. in interface designing and realization. The main requirements for the interface of the electronic educational resource are: simplicity, flexibility, consistency, coherence and standardization, lack of accumulation, visual hierarchy, intuitive navigation, presence of feedback elements, aesthetics and minimalism. The functional properties of the electronic textbook as components of the software should correspond to the basic quality characteristics, namely: suitability, correctness, interoperability, security, consistency. The program should not contain distracting elements; all student attention should be focused only on the training material. The speed of searching the required unit, usability, ergonomic design of the interface should provide the realization of motivational function, which is represented only implicitly in paper dictionaries. Increasing students cognitive interest in the study of terminological material, creating comfortable conditions for computer support for traditional technologies of teaching Latin are prerequisites that affect efficiency gains of the educational process. The overall experimental verification of the effectiveness of electronic textbooks usage should include the testing its interface convenience and productivity, and the results of observations should be corrected at the reflexive stage of designing.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/5107
Appears in Collections:Фізико-математична освіта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Balalaieva.pdf908,93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.