Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5119
Title: Педагогічні умови підготовки фахівців швейної галузі з застосуванням прогностичних моделей
Other Titles: Prognostic Models as Means of Creating Pedagogical Conditions for Fashion Education
Authors: Єжова, О. В.
Yezhova, O. V.
Keywords: педагогічні умови
підготовка фахівців
швейна галузь
індустрія моди
прогностична модель
прогнозоване виробництво
професійна компетенція
pedagogical conditions
specialist education
sewing branch
fashion industry
prognostic
model
prognostic
production
professional competence
Issue Date: 2018
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Єжова, О. В. Педагогічні умови підготовки фахівців швейної галузі з застосуванням прогностичних моделей [Текст] / О. В. Єжова // Фізико-математична освіта : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Фізико-математичний факультет ; редкол.: В. Ю. Сторіжко, З. Бак, М. П. Вовк [та ін.] ; гол. ред. О. В. Семеніхіна. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – Вип. 1 (15). – С. 191–194.
Abstract: Стаття присвячена проблемі підготовки кваліфікованих фахівців, які розроблятимуть і запроваджуватимуть інноваційні технології в індустрії моди. Стрімкий розвиток технологій у сучасному світі вимагає від освіти безперервного оновлення змісту підготовки фахівців з огляду не лише на сучасний, а й на прогнозований стан розвитку галузі, у якій працюватиме випускник закладу освіти. Метою статті є виокремлення педагогічних умов підготовки фахівців швейної галузі із застосуванням прогностичних моделей. Педагогічними умовами підготовки фахівців швейної галузі з застосуванням прогностичних моделей є такі зовнішні обставини, реалізація яких зробить можливим підготовку майбутніх фахівців, готових до провадження професійної діяльності в умовах сучасного та прогнозованого швейного виробництва. До педагогічних умов належать: 1) підпорядкування прогностичної моделі підготовки системі цілей підготовки фахівців швейної галузі в закладах освіти, що полягають у формуванні ключових і професійних компетенцій фахівців швейної галузі; 2) узгодження змісту прогностичної моделі підготовки фахівців із прогнозом інноваційного розвитку індустрії моди; 3) розроблення методики впровадження прогностичної моделі професійної підготовки фахівців у закладах освіти швейного профілю, що охоплює методи навчання, форми навчання, методику реалізації міжпредметних зв’язків, шкалу оцінювання навчальних досягнень студентів; 4) наявність організаційного, програмного, технічного й кадрового забезпечення для впровадження прогностичної моделі підготовки в навчальний процес закладів освіти швейного профілю. Визначені етапи впровадження прогностичної моделі в закладі освіти: підготовчий етап; розробка моделі впровадження; реалізація та інсталяція; застосування моделі в навчальному процесі. Окреслений перелік комп’ютерних програм для інсталяції та вивчення в закладі освіти швейного профілю: для керування компонентами системи; для створення документів; для обміну інформацією; CAD-підсистеми. Обґрунтовані переліки технічного забезпечення прогностичної моделі: мінімальний, бажаний, прогностичний.
The article is devoted to the problem of training qualified specialists who will develop and implement innovative technologies in the fashion industry. The rapid development of technologies in the modern world requires continuous education updating the content of training taking into account not only the present, but also on the predicted state of development of the industry, which will run graduate schools. The aim of the article is the selection of pedagogical conditions of training of sewing industry with the use of predictive models. Pedagogical conditions of training of sewing industry with the use of predictive models there are external circumstances, the realization of which will make possible the training of future professionals, ready to produce professional work in current and foreseeable conditions of clothing manufacture. To pedagogical conditions include: 1) submission of a predictive model training system, the training of professionals of fashion industry in educational institutions, which consist in the formation of core and professional competencies of specialists and apparel industry; 2) content negotiation a predictive model, of training the forecast of innovative development of the fashion industry; 3) develop methods of implementing a predictive model of professional training of specialists in educational institutions of sewing profile covers teaching methods, forms of training, methodology of realization of intersubject links, grading scale of students ' educational achievements; 4) the presence of organizational, programmatic, technical, and personnel support for the implementation of a predictive model of training in educational process of educational institutions of sewing profile. The stages of implementing a predictive model in the school: a preparatory stage; development of a model of implementation; implementation and installation; application of the model in the learning process. Defined list of computer programs for installing and learning in the school sewing profile: to manage components of the system; to create; to exchange information; the CAD subsystem. Reasonable lists technical support prognostic model the minimum, desired, prognostic.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/5119
Appears in Collections:Фізико-математична освіта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yezhova.pdf861,87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.