Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5139
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorСеменіхіна, Олена Володимирівна-
dc.contributor.authorSemenikhina, Olena Volodymyrivna-
dc.contributor.authorДрушляк, Марина Григорівна-
dc.contributor.authorDrushliak, Maryna Hryhorivna-
dc.date.accessioned2018-07-12T12:23:54Z-
dc.date.available2018-07-12T12:23:54Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationСеменіхіна, О. В. Використання GEOGEBRA EXAM у професійній підготовці майбутніх учителів математики, фізики, інформатики [Текст] / О. В. Семеніхіна, М. Г. Друшляк // Фізико-математична освіта : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Фізико-математичний факультет ; редкол.: В. Ю. Сторіжко, З. Бак, М. П. Вовк [та ін.] ; гол. ред. О. В. Семеніхіна. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – Вип. 1 (15). – С. 290–293.uk_UA
dc.identifier.urihttp://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/5139-
dc.description.abstractУ статті розглянуто питання організації автоматизованого контролю, відмінного від комп’ютерного тестування, за навчальними досягненнями майбутніх учителів математики, фізики, інформатики на базі програм динамічної математики - засобів комп’ютерної візуалізації математичних знань, які передбачають динамічне оперування різними математичними об’єктами й можливість оперативного одержання на екрані відомостей про їхні властивості. Обґрунтовано доцільність використання таких засобів і комп’ютерних інструментів та режимів у них. Описано шляхи організації контролю, зокрема: можливість покрокової демонстрації розв’язання, можливість через інтерактивний вплив на математичний об’єкт перевірити його цілісність, можливість автоматизованої перевірки самого ходу розв’язування через спеціальні інструменти, можливість переходу середовища у спеціальний режим з обмеженнями. Окремо описано режим GeoGebra Exam програми динамічної математики GeoGebra. При переході до такого режиму розробниками передбачено можливість використання комп’ютерного інструментарію, але при цьому заборонено доступ до мережі Інтернет, до іншого програмного забезпечення, що встановлено на комп’ютері, до файлів, які зберігаються на комп’ютері, чи до власних матеріалів на платформі GeoGebra Materials. Якщо суб’єкт навчання виходить з повноекранного режиму GeoGebra Exam, то такий вихід фіксується і відображається у журналі екзамену. Використання зазначеного режиму забезпечує об’єктивність оцінювання, оскільки в ході виконання завдання складно скористатися підказками або вже готовими результатами, алгоритмами побудов, які легко одержати чи знайти через соціальні, локальні та мережу Інтернет. Організація роботи в режимі GeoGebra Exam не потребує великих часових затрат. Базуючись на досвіді використання програми GeoGebra при вивченні спецкурсів, орієнтованих на формування умінь використовувати програмні засоби математичного спрямування у професійній роботі вчителя, виділено позитивні аспекти використання режиму GeoGebra у підготовці вчителя, наведено приклад роботи у цьому режимі із аналізом результатів.uk_UA
dc.description.abstractThe article deals with the issues of the organization of automated control, different from computer testing, according to the educational achievements of future teachers of mathematics, physics, computer science on the basis of dynamic mathematics software (DMS). DMS is means of computer visualization of mathematical knowledge, which involves dynamic operation of various mathematical objects and the possibility of displaying of information about their properties. The expediency of using such software, their computer tools and their modes is substantiated. The ways of organization the control are described. Among them the possibility of a step-by-step demonstration of the solution, the possibility of interactive impact on the mathematical object to check its integrity, the possibility of automated verification of the very process of solving through special tools, the possibility to switch the special mode with constraints are. The GeoGebra Exam mode is separately described. When the student switch such a mode, he/she can use computer tools, but software does not allow access to the Internet, to other software installed on the computer, to files stored on the computer, or to student’s own materials on GeoGebra Materials platform. If the student comes out of the full-screen GeoGebra Exam, then this output is captured and displayed in the exam journal. The use of this mode ensures the objectivity of the evaluation, as it is difficult to use hints or ready-made results, construction algorithms that are easy to get or find through social, local and Internet networks. The preparation of the control material in GeoGebra Exam mode does not take much time. The positive aspects of using the GeoGebra mode in teacher’s preparation are highlighted based on the experience of using GeoGebra when studying special courses, which is focused on forming skills to use mathematical software in the professional work of the teacher. An example of work in this mode with an analysis of the results is given.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherСумДПУ імені А. С. Макаренкаuk_UA
dc.subjectконтрольuk_UA
dc.subjectавтоматизований контрольuk_UA
dc.subjectкомп’ютерний контрольuk_UA
dc.subjectпрограми динамічної математикиuk_UA
dc.subjectпідготовка вчителяuk_UA
dc.subjectcontroluk_UA
dc.subjectautomated controluk_UA
dc.subjectcomputer controluk_UA
dc.subjectdynamic mathematics softwareuk_UA
dc.subjectteacher’s praparationuk_UA
dc.titleВикористання GEOGEBRA EXAM у професійній підготовці майбутніх учителів математики, фізики, інформатикиuk_UA
dc.title.alternativeUse of Geogebra Exam in Professional Preparation of Future Teachers of Mathematics, Physics, Informaticsuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.udc.udc378.14: 371.214.46:[004.78:51]uk_UA
dc.identifier.doi10.31110/2413-1571-2018-015-1-055-
Appears in Collections:Фізико-математична освіта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Semenikhina.pdf899,33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.