Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5407
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКубанов, Руслан Анатолійович-
dc.contributor.authorKubanov, Ruslan Anatoliiovych-
dc.date.accessioned2018-10-02T08:52:12Z-
dc.date.available2018-10-02T08:52:12Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationКубанов, Р. А. Теоретичний аналіз змісту готовності майбутніх фахівців економічних спеціальностей до професійної діяльності [Текст] / Р. А. Кубанов // Фізико-математична освіта : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Фізико-математичний факультет ; [редкол.: М. П. Вовк, М. Гр. Воскоглу, Т. Г. Дерека та ін.; гол. ред. О. В. Семеніхіна]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – Вип. 2 (16). – С. 67–71.uk_UA
dc.identifier.urihttp://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/5407-
dc.description.abstractСтаття присвячена теоретичному аналізу досліджень із педагогіки й акмеології щодо проблеми визначення змісту готовності майбутніх фахівців економічних спеціальностей до професійної діяльності, її значення для професійного становлення майбутніх фахівців у процесі навчання у вищому навчальному закладі. Визначено роль основних дефініцій, які впливають на формування готовності до професійної діяльності майбутніх економістів, уточнено понятійно-категоріальний апарат проведеного дослідження. Зокрема, сучасні умови ринку ставлять принципово нові вимоги до молодих фахівців економічних спеціальностей. Зважаючи на це, вимагає вдосконалення як сам процес навчання у вищій школі загалом, так і формування готовності фахівців економічного профілю до професійної діяльності зокрема. Показником професійної сформованості особистості та її морально-психологічної зрілості, необхідної для 'її високої професійної діяльності є, насамперед, професійна готовність. На думку автора, під готовністю до майбутньої професійної діяльності ми можемо розуміти інтегративну характеристику з таким змістом: необхідний набір компетенцій; наявність стійких ціннісних орієнтацій стосовно майбутньої професійної діяльності й сформованість певних особистісних якостей. На авторський погляд, специфіка формування професійної готовності фахівців економічного профілю полягає в конструюванні змісту підготовки на принципах цілісності і системності та необхідності врахування особливостей майбутньої професійної діяльності економіста (формування готовності до реалізації збалансованої професійної діяльності в економічної галузі, ефективної комунікаційної взаємодії, розв'язання нестандартних економічних завдань, уміння мислити і діяти в категоріальній системі ринкової економіки, і саморегуляції на основі компетентного використання фахівцем власного індивідуального стилю діяльності) в ході відбору структури і змісту підготовки. Готовність майбутніх фахівців економічних спеціальностей виступає фундаментальною основою якісної професійної підготовки, визначає професіоналізм майбутнього фахівця, дає змогу максимально реалізувати себе в конкретній діяльності, сприяє самовдосконаленню, саморозвитку особистості майбутнього фахівця-економіста.uk_UA
dc.description.abstractInstitute for innovative education Kyiv national university of construction and architecture, Ukraine Abstract. The article is devoted to theoretical analysis of researches on pedagogy and acmeology concerning the problem of determining the content of the readiness of future specialists of economic specialties for professional activity, its importance for the professional formation of future specialists in the process of studying at a higher educational institution. The role of the main definitions influencing the formation of preparedness for the professional activity of future economists is determined, the concept-categorical apparatus of the conducted research is specified. In particular, modern market conditions place principally new demands on young specialists in economic specialties. In view of this, it is necessary to improve both the process of studying at the higher school in general and the formation of the readiness of the specialists of the economic profile for professional activity in particular. An indicator of professional development of the person and its moral and psychological maturity, necessary for its high professional activity, is, first of all, professional readiness. According to the author, under readiness for future professional activity, we can understand the integrative characteristic with the following content: the necessary set of competencies; the presence of stable value orientations in relation to future professional activities and the formation of certain personal qualities. In the author's view, the specificity of forming the professional readiness of the specialists of the economic profile is to construct the content of training on the principles of integrity and systemicity and the need to take into account the peculiarities of the future professional activity of an economist (forming readiness for the implementation of balanced professional activities in the economic field, effective communication interaction, solving non-standard economic tasks, ability to think and act in the categorical system of a market economy, and self-regulation on the oz Peninsula competent specialist using their own individual style of activity) during the selection of the structure and content of training. The readiness of future specialists in economic specialties serves as the fundamental basis for quality professional training, determines the professionalism of the future specialist, makes it possible to realize himself as much as possible in the concrete activity, promotes self-development, self¬development of the personality of the future specialist-economist.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherСумДПУ імені А. С. Макаренкаuk_UA
dc.subjectвищий навчальний закладuk_UA
dc.subjectстудентuk_UA
dc.subjectвипускникuk_UA
dc.subjectготовність до майбутньої професійної діяльностіuk_UA
dc.subjectконкурентоспроможністьuk_UA
dc.subjectключові елементи готовності до професійної діяльності майбутніх фахівців економічних спеціальностейuk_UA
dc.subjectuniversityuk_UA
dc.subjectstudentuk_UA
dc.subjectgraduateuk_UA
dc.subjectready for future professional activityuk_UA
dc.subjectcompetitivenessuk_UA
dc.subjectkey elements of preparedness professional activity future specialists economicsuk_UA
dc.titleТеоретичний аналіз змісту готовності майбутніх фахівців економічних спеціальностей до професійної діяльностіuk_UA
dc.title.alternativeTheoretical Analysis in the Structure of Readiness Future Experts of Economics to the Professionuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.udc.udc378:37.032uk_UA
dc.identifier.doi10.31110/2413-1571-2018-016-2-013-
Appears in Collections:Фізико-математична освіта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kubanov.pdf842,89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.