Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/552
Title: Підготовка майбутніх соціальних педагогів до профілактики адиктивної поведінки дітей підліткового віку
Authors: Клочко, Олексій Олександрович
Klochko, Oleksii Oleksandrovych
Keywords: адиктивна поведінка
addictive behavior
підлітки «групи ризику»
teenagers «at risk»
профілактика адиктивної поведінки
prevention of addictive behavior
майбутні соціальні педагоги
future social teachers
професійна підготовка
training
готовність
readiness
педагогічні умови
pedagogical conditions
технологія підготовки
technology of the training
Issue Date: 2016
Citation: Клочко, О. О. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до профілактики адиктивної поведінки дітей підліткового віку [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / О. О. Клочко. – Київ, 2016. – 20 с.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Київ, 2016. У роботі на основі аналізу вітчизняних і зарубіжних наукових джерел, законодавчої та нормативної бази досліджено стан підготовки майбутніх соціальних педагогів до профілактики адиктивної поведінки підлітків. Визначено критерії (мотиваційно-ціннісний, інтелектуально-пізнавальний, операційно-діяльнісний) готовності майбутніх соціальних педагогів до профілактики адиктивної поведінки підлітків, їхні показники і рівні (високий, достатній, середній, низький). Обґрунтовано педагогічні умови підготовки майбутніх соціальних педагогів до профілактики адиктивної поведінки підлітків: збагачення професійно-орієнтованих дисциплін методами і формами, що стимулюють профілактичну спрямованість; створення і реалізація інноваційних форм роботи з підлітками, схильними до адиктивної поведінки, в межах виробничої соціально-педагогічної практики; організація дієвого соціального партнерства щодо профілактики адиктивної поведінки підлітків; оптимізація науково-дослідної роботи студентів з проблем профілактики адиктивної поведінки підлітків. Розроблено й експериментально перевірено технологію підготовки майбутніх соціальних педагогів до профілактики адиктивної поведінки підлітків, яка побудована з урахуванням системного, особистісно-діяльнісного, компетентнісного, міждисциплінарного методологічних підходів, реалізується поетапно (професійно-пропедевтичний, репродуктивно-пошуковий, творчий), включає цільовий, змістовий, процесуальний, результативний блоки, а результатом її впровадження є сформована готовність майбутніх соціальних педагогів до профілактики адиктивної поведінки підлітків. Розроблено і впроваджено в навчально-виховний процес вищих навчальних закладів науково-методичне забезпечення, що сприяє формуванню готовності майбутніх соціальних педагогів до профілактики адиктивної поведінки підлітків «групи ризику», їхньому особистісному професійному розвитку та саморозвитку.
The dissertation for receipting of the scientific degree of candidate of pedagogical sciences for specialty 13.00.04 – a theory and methodology of the trade education. The institute of pedagogical education and the education of adults of NAPS of Ukraine, Kyiv, 2016. The analysis of domestic and foreign scientific sources, legislative and regulatory data allowed to define the state of the training of future social teachers to prevention of teenagers’ addictive behavior. Criteria (motivational value, intellectual cognitive, operational and activity) of the readiness of future social teachers to prevention of teenagers’addictive behavior, their performances and levels (high, sufficient, medium, low) were developed by the author. Much attention is given to pedagogical conditions of the readiness of future social teachers to prevention of teenagers’ addictive behavior: the enriching of professionally-oriented disciplines, methods and forms that stimulate preventive; the creation and the implementation of innovative forms of working with teenagers, which prone to addictive behavior, in contents of the social and productive teaching practice; the organization of effective social partnership for the prevention of addictive behavior among teenagers; the optimization of research work of students concerning the prevention of addictive behavior among teenagers. In the thesis developed and experimentally tested the technology of training of future social teachers to prevention of teenagers’addictive behavior, which was built taking into account system, personal-activity, competence, interdisciplinary methodological approaches. According to the author these technology implemented in stages (vocational propaedeutic, reproductive, search, creative) includes target, semantic, procedural, effective powers, as a result of its implementation is formed readiness of future social teachers to prevention of addictive behavior among teenagers. The methodological support, which helps the preparation of future social teachers to prevention of addictive behavior of the teenagers «at risk», their personal professional development and self-development, was designed and implemented to the educational process of higher educational establishments by the author.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/552
Appears in Collections:Автореферати дисертацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avtoref_Klochko_O..pdfавтореферат на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук440,58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.