Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5688
Title: Виды работы для организации взаимодействия студентов разных курсов обучения с целью формирования социальной компетенции
Other Titles: Types of Work for the Organization of Interaction of Students of Different Courses with the Purpose of Formation of Social Competence
Види роботи для організації взаємодії студентів різних курсів навчання з метою формування соціальної компетенції
Authors: Сенчук, О. Г.
Senchuk, O. H.
Шестакова, Лідія
Shestakova, Lidiia
Keywords: компетенція
соціальна компетенція
«вертикальна педагогіка»
взаємодія студентів різних курсів навчання
види роботи по організації взаємодії
competence
social competence
vertical pedagogy
interaction of students of different courses
types of works on the organization of interaction of students
Issue Date: 2016
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Сенчук, Е. Г. Виды работы для организации взаимодействия студентов разных курсов обучения с целью формирования социальной компетенции [Текст] / Е. Г. Сенчук, Л. Г. Шестакова // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [голова редкол. О. С. Чашечникова ; редкол.: В. Г. Бевз, Н. В. Бровка, В. Ватсон та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2016. – Вип. 7/8. – С. 84–91.
Abstract: Формування соціальної компетенції в учнів за програмами середньої професійної освіти є вимогою Федеральних державних освітніх стандартів. У статті представлені основні підходи до визначення соціальної компетенції, визначені структура і зміст соціальної компетенції, її місце в системі компетенцій випускника. Розглянуто сучасний стан проблеми формування соціальної компетенції в професійній освіті. Описано основні напрямки досліджень з питання формування соціальної компетенції. У даній статті як засіб формування соціальної компетенції пропонується використовувати взаємодію учнів різних курсів. Організація взаємодії студентів здійснюється з опорою на «вертикальну педагогіку» Р.Г. Хазанкіна. Описано види роботи для організації взаємодії студентів різних курсів навчання на навчальних заняттях та позанавчальній роботі (на прикладі навчальної дисципліни «Математика»), які згруповані за двома категоріями: для студентів старшого курсу і для студентів молодшого курсу. Використання зазначених видів роботи сприяє формуванню соціальної компетенції в процесі навчання за програмами середньої професійної освіти.
Formation of social competence of students in programs of secondary professional education is a requirement of the Federal state educational standards. The article presents the main approaches to the definition of social competence, defined the structure and content of social competence, its place in the system of competences of the graduate. The modern condition of problems of formation of social competence in vocational education. It describes main directions of research on the formation of social competence. In this article as a means of formation of social competence is suggested to use the interaction of students from different courses. Organization of interaction of students is based on "vertical teaching" R G. Khazankin. Describes the types of work for the organization of interaction of students of different courses in the classroom and in extracurricular work (on the basis of the discipline "Mathematics"), which are grouped in two categories: senior students and students of younger courses. The use of these types of work contributes to the formation of social competence in the training process according to programs of secondary professional education.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/5688
Appears in Collections:Актуальні питання природничо-математичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сенчук_Виды работ.pdf692,52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.