Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5691
Title: Розвиток критичного мислення студентів при вивченні теорії ймовірностей (на прикладі теми «Геометрична ймовірність»)
Other Titles: Development of Critical Thinking of Students in the Study of the Theory of Probability (for Example, the Theme "Geometric Probability”)
Authors: Розуменко, Анжела Оурелянівна
Rozumenko, Anzhela Ourelianivna
Розуменко, А. М.
Rozumenko, A. M.
Keywords: критичне мислення
теорія ймовірностей
геометрична ймовірність
практичні задачі
critical thinking
theory of probability
geometric probability
practical problems
Issue Date: 2016
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Розуменко, А. О. Розвиток критичного мислення студентів при вивченні теорії ймовірностей (на прикладі теми «Геометрична ймовірність») [Текст] / А. О. Розуменко, А. М. Розуменко // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [голова редкол. О. С. Чашечникова ; редкол.: В. Г. Бевз, Н. В. Бровка, В. Ватсон та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2016. – Вип. 7/8. – С. 105–113.
Abstract: У статті обґрунтовано необхідність розвитку критичного мислення майбутніх фахівців будь-якого напряму підготовки та розглянуто можливість розв ’язання цього завдання при вивченні теорії ймовірностей. Запропоновано методичні прийоми розвитку критичного мислення студентів при вивченні теми «Геометрична ймовірність». Розглянуто класичне, статистичне та геометричне трактування поняття ймовірності випадкової події, визначено умови використання різних підходів до визначення поняття ймовірності випадкової події. Зроблено аналіз різних способів обчислення геометричної ймовірності події в залежності від виду геометричного простору. Розкрито зміст парадоксу Бертрана, в якому описано три різні розв ’язки однієї задачі, зроблено висновок про причини такої ситуації. Запропоновано експериментальний спосіб обчислення значення числа п, який випливає з розв ’язання задачі про голку. Наведено приклади цікавих задач (про вибір нареченої та телевізійну гру), в яких використовується поняття геометричної ймовірності. Зроблено висновок про можливість та ефективність цілеспрямованого розвитку критичного мислення студентів при вивченні курсу «Теорія ймовірностей та математична статистика».
The article substantiates the need for the development of critical thinking of the future experts of any areas of training and consider the possibility of solving this problem in the study of the theory ofprobability. The methodical techniques of critical thinking of students in the study of the theme "Geometric probability." The classical, statistical and geometric interpretation of the concept of probability of a random event. The analysis of the different methods of calculating the geometric probability event, depending on the geometric space. The content of the Bertrand paradox, in which three different ways of solving a problem leads to three different answers, conclusion on the causes of this situation. The experimental method of calculating the number n, which follows from the solution of the problem about the needle. Examples of interesting problems (on the choice of the bride and TV game), which use geometric probability. The conclusion about the possibility and effectiveness of targeted development of critical thinking of students in the study of the course "Theory of Probability and Mathematical Statistics".
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/5691
Appears in Collections:Актуальні питання природничо-математичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Розуменко_Розвиток критичного мислення.pdf1,01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.