Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6675
Title: Знання як джерело інновацій: епістемологічний аспект
Other Titles: Knowledge as a Source of Innovation: the Epistemological Aspect
Authors: Ведмедєв, Михайло Михайлович
Vedmediev, Mykhailo Mykhailovych
Keywords: інновація
джерела інновацій
знання
конвергенція знань
наука
технологія
суспільство знання
innovation
sources of innovation
knowledge
knowledge convergence
science
technology
knowledge society
Issue Date: 2018
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Ведмедєв, М. М. Знання як джерело інновацій: епістемологічний аспект [Текст] / М. М. Ведмедєв // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. В. Кочубей, В. А. Косяк, Є. О. Лебідь та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – № 2 (18). – С. 64–73.
Abstract: B статті розглядається комплекс проблем, пов'язаних з роллю знання як джерела інновацій. У роботі автор використовує відому класифікацію джерел інноваційних можливостей П. Друкера. Аналізуються представлені в літературі альтернативні схеми процесу створення і використання знань. Особлива увага приділяється питанню про роль науки, зокрема фундаментальної, в інноваційній діяльності. У зв'язку з цим наука зіставляється з роллю інженерної діяльності та винахідництва. Аналізується питання про співвідношення технологічного та наукового знання в інноваціях. Наводяться дані, отримані в ході реалізації дослідницьких проектів Hindsight і TRACES. Робиться висновок, що значення наукових, технологічних і позанаукових знань визначається конкретними умовами створення інноваційного продукту.
The article considers a complex of problems related to the role of knowledge as a source of innovation. In the work, the author uses the well-known classification of the sources of innovative capabilities of P. Drucker. Analyzed in the literature of alternative schemes for the process of creating and using knowledge. Special attention is paid to the question of the role of science, in particular, fundamental, in innovation activity. In this regard, science is compared with the role of engineering and invention. The question of the relationship between technological and scientific knowledge in innovation is analyzed. The data obtained during the implementation of research projects Hindsight and TRACES. It is concluded that the value of scientific, technological and non-scientific knowledge is determined by the specific conditions for creating an innovative product.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6675
Appears in Collections:Філософія науки: традиції та інновації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vedmediev.pdf529,41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.