Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6837
Title: Реінжиніринг у системі освіти
Other Titles: Reengineering in the Education System
Authors: Мороз, Іван Олексійович
Moroz, Ivan Oleksiiovych
Стадник, Олександр Дмитрович
Stadnyk, Oleksandr Dmytrovych
Keywords: професійно-педагогічний інжиніринг
методологія реінжинірингу бізнес-процесів ВНЗ
профессионально-педагогический инжиниринг
методология реинжиниринга бизнес процессов вузов
professional and pedagogical engineering
reengineering methodology of business processes of higher education institutions
Issue Date: 2018
Citation: Мороз, І. О. Реінжиніринг у системі освіти [Текст] / І. О. Мороз, О. Д. Стадник // Вища освіта України. – 2018. – №1. – С. 21–27.
Abstract: Сформульовано практичні пропозиції щодо поліпшення якості управління інфраструктурою університетів за рахунок використання методології реінжинірингу на різних рівнях. Наголошується на необхідності постійного пошуку інноваційних інструментів управління системою освіти, які дозволять вирішувати проблему забезпечення нового, більш ефективного освітнього результату. Запропоновано менеджерам педагогічних ВНЗ спільно із адміністрацією регіону, на основі SWOT-аналізу, розробити, обговорити, затвердити і оприлюднити стратегію розвитку університетів регіону. В стратегії визначити очікуваний результат, заходи щодо її реалізації, відповідальних, вказати стратегічні пріоритети та ініціативи розвитку у часі та за напрямками, створити свого роду «Бачення» – яким повинен бути університет, і головне - домогтися її виконання у заплановані терміни.
Сформулированы практические предложения по улучшению качества управления инфраструктурой университетов за счет использования методологии реинжиниринга на различных уровнях. Отмечается необходимость постоянного поиска инновационных инструментов управления системой образования, которые позволят решать проблему обеспечения нового, более эффективного образовательного результата. Предложено менеджерам педагогических вузов совместно с администрацией региона, на основе SWOT-анализа, разработать, обсудить, утвердить и обнародовать стратегию развития университетов региона. В стратегии определить ожидаемый результат, мероприятия по ее реализации, ответственных, указать стратегические приоритеты и инициативы развития во времени и по направлениям, создать своего рода «Видение»  каким должен быть университет, и главное  добиться ее выполнения в запланированные сроки.
Practical suggestions for improvement of quality of management of infrastructure of the universities by using the methodology of reengineering at various levels are formulated. The article highlights the need of constant search of innovative instruments of management of an education system which will allow solving a problem of ensuring new and more effective educational result. The article suggests that managers of pedagogical higher education institutions together with administration of the region have to develop, discuss, approve and publish the development strategy of the universities of the region on the basis of SWOT-analysis. It is stressed that in the development strategy of the universities the expected result and actions for it realization and responsible persons have to be defined, strategic priorities and initiatives of development in time and in the directions have to be specified, some kind of "Vision" namely what has to be the university has to be created, and the main thing strategy execution in the planned terms has to be reached.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6837
Appears in Collections:Навчальні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РЕІНЖИНІРИНГ У СИСТЕМІ ОСВІТИ.pdf346,18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.