Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/7534
Title: Лексико-стилістичні засоби вираження концепту «андрогінність» в англомовному романі Дж. Уінтерсон «Пристрасть»
Other Titles: Lexical-Stylistic Means of Expression of “Androgyny” Concept in English Novel “The Passion” by J. Winterson
Authors: Бідненко, Т. М.
Bidnenko, T. M.
Keywords: концепт
засоби вираження концепту
лексико-стилістичні засоби
жіноча сутність
андрогінність
concept
means of expression of the concept
lexical-stylistic means
female essence
androgyny
Issue Date: 2017
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Бідненко, Т. М. Лексико-стилістичні засоби вираження концепту «андрогінність» в англомовному романі Дж. Уінтерсон «Пристрасть» [Текст] / Т. М. Бідненко // Актуальні питання філології та методології : збірник наукових праць студентів / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Факультет іноземної та слов’янської філології ; [редкол.: В. В. Герман, А. М. Коваленко, О. М. Семеног та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – С. 3–9.
Abstract: У статті аналізується поняття концепту, визначаються способи його мовного та мовленнєвого вираження. Концепт «андрогінність» проаналізовано на матеріалі англомовного роману Дж. Уінтерсон «Пристрасть» на засадах загального розуміння поняття андрогінності у сучасному світі та його входження до канви досліджуваного роману як одного із елементів авторського бачення концепту «жіноча сутність». Розглядаються лексико-семантичні та стилістичні особливості концепту «андрогінність» в англомовному романі Дж. Уінтерсон «Пристрасть».
The article analyzes the notion of the concept, determines the ways of its linguo and speech expression. The concept of “androgyny” is analyzed on the material of the English-language novel J. Winterson "Passion" on the basis of a general understanding of the concept of androgyny in the modern world and its entry into the canvas of the investigated novel as one of the elements of the author's vision of the concept of "female essence". The lexical-semantic and stylistic features of the concept of “androgyny” in the English-language novel J. Winterson's "Passion" are considered.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/7534
Appears in Collections:Актуальні питання філології та методології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bidnenko_Lexiko-stylistychni.pdf293,3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.