Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/7598
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorШамоня, Володимир Григорович-
dc.contributor.authorShamonia, Volodymyr Hryhorovych-
dc.contributor.authorСеменіхіна, Олена Володимирівна-
dc.contributor.authorSemenikhina, Olena Volodymyrivna-
dc.contributor.authorDrushliak, Maryna Hryhorivna-
dc.contributor.authorДрушляк, Марина Григорівна-
dc.date.accessioned2019-10-08T13:34:33Z-
dc.date.available2019-10-08T13:34:33Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationШамоня В. Г. Використання середовища Proteus для візуального моделювання роботи базових елементів інформаційної системи [Текст] / В. Г. Шамоня, О. В. Семеніхіна, М. Г. Друшляк // Фізико-математична освіта : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Фізико-математичний факультет ; [редкол.: М. П. Вовк, М. Гр. Воскоглу, Т. Г. Дерека та ін.]. – Суми : [СумДПУ імені А. С. Макаренка], 2019. – Вип. 2 (20). – С. 160–165.uk_UA
dc.identifier.urihttp://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/7598-
dc.description.abstractФормулювання проблеми. Сучасна університетська підготовка ІТ фахівців з необхідністю передбачає вміння коректно використати інформаційні технології, яке часто неможливе без розуміння теоретичних основ функціонування апаратного засобу чи інформаційної системи загалом. У підготовці фахівців галузей знань «12 Інформаційні технології» та «01 Освіта (014 Середня освіта. Інформатика)» вважаємо за необхідне зосередити увагу не тільки на боці «споживання» технічного чи спеціалізованого програмного забезпечення, а і на боці розуміння логічних, фізичних та математичних основ його функціонування через візуалізацію у віртуальних лабораторіях. Метою статті є висвітлення доробку авторів стосовно комп’ютерної візуалізації роботи логічних елементів інформаційної системи на базі ISIS Proteus. Матеріали і методи. Для виконання дослідження використано: термінологічний аналіз для уточнення тезаурусу дослідження; аналіз спеціалізованих програмних засобів та рекомендацій науковців з метою обрання найбільш ефективного для демонстрації роботи логічних елементів інформаційної системи; системний аналіз наукових джерел для визначення найбільш важливих напрямків, на яких варто зосередити увагу при формуванні в ІТ-фахівців уявлень про логічні та фізичні основи функціонування інформаційних систем; моделювання для візуалізації фізичних процесів. Результати. Моделювання логіки фізичних процесів на базі Proteus позитивно впливає на рівень навчальних досягнень майбутніх ІТ-фахівців, що підтверджено аналізом одержаних результатів на рівні значущості 0,05 за критерієм Ст’юдента. Висновки. Використання віртуальних лабораторій як засобів комп’ютерної візуалізації прихованих (закритих) процесів, що відбуваються в інформаційній системі, зміщує акценти навчання з теоретичної та експериментальної площин в інтелектуальну галузь детального осмислення одержаних результатів. Для візуалізації закритих процесів, що відбуваються в інформаційній системі, доцільно використовувати середовище Proteus. Виконання лабораторних робіт у Proteus дозволяє продемонструвати майбутнім ІТ-фахівцям логіку роботи базових елементів інформаційної системи на основі побудови логічних функцій обробки двійкових сигналівuk_UA
dc.description.abstractFormulation of the problem. The modern university training of IT specialists with the necessity involves the ability to correctly use information technology, which is often impossible without understanding the theoretical foundations of the functioning of a hardware device or information system in general. In the training of specialists in the fields of knowledge "12 Information Technologies" and "01 Education (014 Secondary Education. Informatics)" we consider it necessary to focus not only on the side of "consumption" of technical or specialized software, but on the side of understanding logical, physical and mathematical basics of its functioning through visualization in virtual laboratories. The purpose of the article is to highlight the authors' revision concerning computer visualization of logic elements of the information system based on ISIS Proteus. Materials and methods. The terminology analysis was used to clarify the research thesaurus. The analysis of specialized software and recommendations of scientists in order to select the most effective for demonstration of logic elements of the information system was used. The systematic analysis of scientific sources to identify the most important areas in which it is worthwhile focusing on the formation of ideas in the IT specialists about the logical and physical bases of the functioning of information systems; simulation for visualizing physical processes was used. Results. The simulation of the logic of physical processes based on Proteus positively affects the level of educational achievements of future IT specialists, which is confirmed by the analysis of the obtained results at the significance level of 0.05 according to the Student test. Conclusions. The use of virtual laboratories as means of computer visualization of hidden (closed) processes occurring in the information system shifts the emphasis of learning from theoretical and experimental planes into the intellectual branch of a detailed understanding of the results obtained. To visualize the closed processes occurring in the information system, it is advisable to use the Proteus environment. Performing lab works in Proteus allows you to demonstrate to the future IT specialists the logic of the work of the basic elements of the information system based on the construction of logical functions of processing binary signals.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherСумДПУ імені А. С. Макаренкаuk_UA
dc.subjectвізуальне моделюванняuk_UA
dc.subjectлогічні елементи інформаційної системиuk_UA
dc.subjectвіртуальна лабораторіяuk_UA
dc.subjectProteusuk_UA
dc.subjectмоделювання електричних схемuk_UA
dc.subjectпідготовка IT спеціалістівuk_UA
dc.subjectvisual modellinguk_UA
dc.subjectlogical elements of information systemuk_UA
dc.subjectvirtual laboratoryuk_UA
dc.subjectmodelling of electrical circuitsuk_UA
dc.subjectIT spesialists’ preparationuk_UA
dc.titleВикористання середовища Proteus для візуального моделювання роботи базових елементів інформаційної системиuk_UA
dc.title.alternativeUse of the Proteus for Visual Modeling of the Work of the Information System Basic Elementsuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.udc.udc378.14: 371.214.46uk_UA
dc.identifier.orcid0000-0002-3201-4090-
dc.identifier.orcid0000-0002-3896-8151-
dc.identifier.orcid000-0002-9648-2248-
dc.identifier.doi10.31110/2413-1571-2019-020-2-025-
Appears in Collections:Фізико-математична освіта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shamonia_Semenikhina_Drushliak_Vykorystannia_seredovyshcha.pdf1,43 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.