Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/8886
Title: Концепт «академічна культура дослідника» в українському і польському освітньо-педагогічному дискурсі
Other Titles: The Concept «Academic Culture of a Researcher» in Ukrainian and Polish Educational and Pedagogical Discourse
Authors: Семеног, Олена Миколаївна
Semenoh, Olena Mykolaivna
Keywords: концепт
освіта
освітньо-педагогічний дискурс
академічна культура
дослідник
академічна доброчесність
академічна грамотність
ресурсний центр
education
academic culture
concept
researcher
educational and pedagogical discourses
academic integrity
academic literacy
resource centre
Issue Date: Apr-2020
Citation: Семеног, О. М. Концепт «академічна культура дослідника» в українському і польському освітньо-педагогічному дискурсі [Текст] / О. М. Семеног // Український Щорічник з Європейських Інтеграційних Студій.– Київ : APREI, 2020. – Вип. ІV. – С. 139–152.
Abstract: У статті представлено проміжні результати аналізу концепту «академічна культура дослідника» в українському і польському освітньо-педагогічному дискурсах та в освітній практиці на засадах міждисциплінарного підходу. Концепт освіта окреслено за І.Серебрянською як особистісно-орієнтований, соціально-орієнтований, національно-орієнтований, ціннісно-орієнтований феномен, що перебуває під впливом інноваційних тенденцій в освіті та мові. Освітньо-педагогічний дискурс охарактеризовано як сукупність текстів нормативно-законодавчого, науково-педагогічного підстилів, об'єднаних тематикою освітньої діяльності людини. З'ясовано багатогранність рис (сем) концепту «академічна культура дослідника». Академічну культуру дослідника уточнено як сукупність моделей поведінки особистості, культуру навчання, академічної грамотності, доброчесності, толерантності, що формуються в освітньому середовищі і реалізуються в діалоговій взаємодії учасників освітніх академічних практик. Доводиться, що фахову підготовку майбутніх педагогів-дослідників мають пронизувати цінності академічної культури. Перспективним напрямом, що сприяє формуванню ключових компетентностей, академічної культури дослідників в освітньо-культурному просторі університету, вважаємо вивчення освітньо-педагогічного дискурсу, європейських освітніх практик щодо ефективної комунікативної взаємодії: викладач – студент / аспірант; учитель – учень; університет – школа. Представлено проміжні результати досліджень у рамках українсько-польського проєкту «Інноваційний університет та лідерство» та проєкту Erasmus + Jean Monnet Module в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С.Макаренка. Доводиться що реалізація проєктів дозволить оптимізувати процес комунікативної взаємодії «університет – школа», яка спрямована на особистісний і професійний розвиток, академічну культуру суб‘єктів освітнього процесу.
The article presents the interim results of the analysis of the concept «academic culture of a researcher» in Ukrainian and Polish educational and pedagogical discourses and educational practice based on an interdisciplinary approach. The concept of education is described according to I. Serebryanskaya as a personality-oriented, socially-oriented, nationally-oriented, value-oriented phenomenon, which is influenced by innovative tendencies in education and language. Educational-pedagogical discourse is characterized as a set of texts of normative-legislative, scientific-pedagogical backgrounds, united by the theme of human educational activity. The versatility of the traits (sem) of the concept of “academic culture of the researcher” is revealed. The academic culture of the researcher is specified as a set of models of personal behaviour, a culture of learning, academic literacy, integrity, tolerance, which are formed in the educational environment and are realized in the dialogic interaction of participants in educational, academic practices. It is argued that the professional training of future teacher educators should permeate the values of academic culture. The prospective direction that contributes to the formation of key competences, academic culture of researchers in the educational and cultural space of the University we consider the study of educational and pedagogical discourse, European educational practices on effective communication interaction: teacher-student / graduate student; teacher-student; university – school. The interim results of the micro-project research in the framework of the Ukrainian-Polish project “Innovative University and Leadership” and the Erasmus+ Jean Monnet Module project at Makarenko Sumy State Pedagogical University are presented. It is proved that the implementation of projects will optimize the process of communication interaction “university-school”, aimed at personal and professional development, academic culture of the subjects of the educational process.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/8886
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Олена Семеног Стаття 23.04.20.docx79,46 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.