Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/9264
Title: Погляди Григорія Сковороди на формування педагогічної майстерності вчителя
Other Titles: The Views of Hryhoriy Skovoroda on the Formation of Teacher’s Pedagogical Skills
Authors: Рудь, Ольга Миколаївна
Rud, Olha Mykolaivna
Keywords: педагогічна майстерність
педагогічна майстерність
народний учитель
самопізнання
самоосвітня діяльність
рівень професійної компетенції
pedagogical skills
national teacher
self-cognition
self-educational activity
level of professional competence
Issue Date: 2017
Citation: Рудь, О. М. Погляди Григорія Сковороди на формування педагогічної майстерності вчителя [Текст] / О. М. Рудь // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет ; [редкол.: О. В. Матвієнко, М. Б. Євтух, О. В. Михайличенко та ін.]. – Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2017. – № (1) 55. – С. 3–6.
Abstract: Статтю присвячено актуальній проблемі розвитку ідей педагогічної майстерності в історії вітчизняної педагогічної думки. У статті проаналізовано погляди видатного українського філософа, поета і педагога Григорія Сковороди на особистість учителя-майстра та його професіоналізм. З’ясовано, що вчитель просвітником розглядається як носій народних цінностей, духовно-моральної культури та високої гуманності і людинолюбства. Учитель – це людина глибокого розуму, високої моралі, єдності слова і діла. На основі аналізу творчої спадщини філософа виявлено, що запорукою педагогічної майстерності вчителя Григорій Сковорода вважав неперервну освіту впродовж життя на основі самоосвіти, цілеспрямованого та систематичного поліпшення, самовдосконалення, розвитку себе та своєї діяльності. Силу педагога вбачав у глибоких знаннях, любові до дітей і повазі до людської особистості, в самовідданій праці і в служінні добру.
The article is devoted to the problem of development of ideas of pedagogical skills in history of national pedagogical education. The views of prominent Ukrainian philosopher, poet and educator Hryhoriy Skovoroda on the personality and professionalism of teacher are analyzed. It was found that the teacher is seen as a carrier of national values, moral and spiritual culture, humanism and humanity. The teacher is a man of deep understanding, high morals, unity of his word and action. On the analysis of creative heritage of the philosopher it is discovered that key pedagogical skills are: continuous lifelong education through self-education, focused and systematic self-improvement, self-development of the teacher and his activities. The power of teacher is in his knowledge, love for children, respect for the human and dedicated work.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/9264
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
стаття Рудь О.М. Погляди Сковороди.pdf214,71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.