Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/9271
Title: Українська мова для державних службовців
Other Titles: Ukrainian Language for Civil Servants
Authors: Пшенична, Любов Василівна
Pshenychna, Liubov Vasylivna
Рудь, Ольга Миколаївна
Rud, Olha Mykolaivna
Семеног, Олена Миколаївна
Semenoh, Olena Mykolaivna
Keywords: українська мова
мовна культура
мовна поведінка
мовна майстерність
норми літературної мови
функціональні стилі
офіційно-діловий стиль
ділове мовлення
публічний виступ
ділова промова
Ukrainian language
language culture
language behavior
language skills
norms of literary language
functional styles
official style
public speech
business speech
Issue Date: 2019
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Українська мова для державних службовців [Текст] : навчальний посібник / автори-розробники, упорядники: Л. В. Пшенична, О. М. Рудь, О. М. Семеног. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. – 279 с.
Abstract: Мовна культура, мовна поведінка, мовна майстерність державного службовця ґрунтується на орфографічно-пунктуаційній грамотності, стилістичній виразності, комунікативній доцільності та комунікативній оптимальності. Набута комунікативна компетентність дозволяє посадовій особі більш успішно і фахово реалізовувати функціональні обов’язки. Пропонований посібник укладений з урахуванням змісту вимог щодо вільного володіння українською мовою як державною для осіб, які претендують на посади державної служби. У посібнику подано вимоги щодо проведення письмового та усного блоків атестації осіб, які претендують на посади в державній службі; відомості щодо функціональних стилів української літературної мови; мовну характеристику жанрів офіційно-ділового стилю; корисні поради стосовно дотримання орфографічних, лексичних, морфологічних, синтаксичних і пунктуаційних норм у діловому мовленні; окреслено орфоепічні та акцентологічні норми ділової мови, особливості промови, ділових перемовин. Запропоновані завдання передбачають роботу з академічними словниками, у т.ч. орфографічним, тлумачним, іншомовних слів, перекладними. Книга є корисною для осіб, які претендують на посади державної служби, державних службовців, широкого кола користувачів.
Language culture, language behavior, language skills of civil servants are based on spelling and punctuation literacy, stylistic expressiveness, communicative expediency and communicative optimality. Acquired communicative competence allows an official to implement functional responsibilities more effectively and professionally. The proposed teaching guide is based on the content of the requirements for fluency in Ukrainian language as the state language for individuals applying for civil service positions. The manual contains requirements for conducting written and oral blocks of attestation of individuals applying for positions in the civil service; information on functional styles of Ukrainian literary language; linguistic description of genres of official style; useful advice on compliance with spelling, lexical, morphological, syntactic and punctuation rules in business speech; orthoepic and accentological norms of business language, features of speech, business negotiations. The proposed tasks involve working with academic dictionaries, including spelling, explanatory, foreign words, and translation. The teaching guide is useful for applicants for civil service positions, civil servants and wide range of users.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/9271
Appears in Collections:Навчальні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ПОСІБНИК 26.01.19.pdf3,77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.