Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/9527
Title: Структурно-семантичні моделі складних прикметників з другим компонентом із семою «дія» (на матеріалі української поезії ХХ століття)
Other Titles: Structural-Semantic Models of Complex Adjectives with the Second Component of Semantic Unit "Action" (Based on the Material of Ukrainian Poetry of the ХХ-th Century)
Authors: Рудь, Ольга Миколаївна
Rud, Olha Mykolaivna
Keywords: поетична мова ХХ століття
poetic language
складні прикметники
композити
структурно-семантична модель
структурний компонент
сема «дія»
сполучуваність
семантика
compound adjectives
composites
structural-semantic model
structural component
semantic unit “action”
connectivity
semantics
Issue Date: 2020
Citation: Рудь, О. М. Структурно-семантичні моделі складних прикметників з другим компонентом із семою «дія» (на матеріалі української поезії ХХ століття) [Текст] / О. М. Рудь // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – 2020. – Том 31 (70), № 2. – С. 44–49.
Abstract: У статті аналізуються структурно-семантичні моделі складних прикметників, другий компонент яких містить сему “дія”. Матеріалом дослідження слугували прикметникові композити, дібрані із поетичних збірок поетів ХХ століття. Зазначається, що в українській поезії використовуються як узуальні складні прикметники, так і індивідуально-авторські утворення, які виникають на базі існуючих у мові слів за усталеними в сучасній українській мові словотворчими моделями. Індивідуально-авторські прикметникові утворення відзначаються складнішою семантичною структурою, що зумовлюється як складнішою словотвірною структурою, так і контекстуальним оточенням, під впливом якого у похідних одиницях з’являються додаткові семи. Виникнення індивідуально-авторських композитних прикметників у поетичній мові викликано намаганням поета відкрити в слові нові значення, необхідністю передати одним словом складну ознаку, властивість, прагненням донести до читача всю складність і багатогранність поетичного образу, сповненого експресії і глибокого соціального змісту. З’ясовано, що серед складних прикметників більш уживаними у досліджуваних текстах є композити з другим компонентом -носний, -тканий, -любний, -сяйний, -творний, -творчий і под. Другий компонент, що містить сему “дія”, поєднується із семантично різними основами (назвами істот, абстрактних понять, назвами частин тіла, із порядковими числівниками, з основами на позначення часового відліку чи тривалості тощо), що зумовлено задумом автора. У результаті дослідження виявлено продуктивні структурно-семантичні моделі, за якими творяться складні прикметники поетичної мови: «сема “життя, мир” + -носний», «сема “предмет” + -носний», «сема “колір” + -тканий», «сема “істота” + -любний», «сема “мир” + -любний (-любивий)» і под. Аналіз структурно-семантичних моделей складних прикметників поетичної мови показав, що компоненти композита мотивують утворення таких номінацій, які в сучасній українській мові фіксуються як поетизми. Складні прикметникові утворення поповнюють словник мови поезії XX століття.
The article analyzes structural-semantic models of complex adjectives, the second component of which contains the semantic unit “action”. The material of the study was the adjective composites selected from the poetic collections of the poets of the ХХ-th century. It is noted that Ukrainian poetry uses both complex and individual-author adjectives that arise on the basis of existing words, according to fixed principles of modern Ukrainian word-formation models. Individual-author adjectives are characterized by more complex semantic structure, which is conditioned by both more complex word-formation structure and contextual environment, under the influence of which in derivative units appear additional semantic units. The emergence of individual-author composite adjectives in the poetic language is caused by the poet’s efforts to discover new meanings in the word; the necessity to convey complex trait or feature in one word; the desire to convey to the reader all the complexity and versatility of a poetic image filled with expression and deep social content. It was found out that among complex adjectives the most used in the studied texts are composites with the second component -носний, -тканий, -любний, -сяйний, -творний, -творчий. The second component, which contains semantic unit “action”, is combined with semantically different bases (creature names, abstract concepts, names of body parts, ordinal numbers, bases for time reference or duration, etc.), which is predetermined by the author’s intention. The result of the research has revealed productive structural-semantic models by which complex adjectives of poetic language are created: «semantic unit "life, peace "+ -носний», «semantic unit "subject"+ -носний», «semantic unit "color"+ -тканий», «semantic unit "creature"+ -любний», «semantic unit "world"+ -любний (-любивий)». The analysis of structural-semantic models of complex adjectives of the poetic language has shown that composite components motivate the formation of such nominations, which are recorded as “poeticisms” in modern Ukrainian language. Complex adjectives replenish the poetry language of the ХХ-th century.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/9527
Appears in Collections:Наукові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Рудь О.М. Складні слова дія.pdf332,21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.