Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/953
Title: Сучасна філософія та реалії корекційно-реабілітаційної допомоги особам з психофізичними порушеннями та/або з інвалідністю
Other Titles: Современная философия и реалии коррекционно-реабилитационной помощи лицам с психофизическими нарушениями и/или с инвалидностью
Modern Philosophy and Realities of Correctional-Rehabilitation Help for People with Mental and Physical Impairments and/or Disabilities
Authors: Дегтяренко, Тетяна Миколаївна
Дегтяренко, Татьяна Николаевна
Dehtiarenko, Tetiana Mykolaivna
Keywords: корекційно-реабілітаційна допомога
коррекционно-реабилитационная помощь
correctional-rehabilitation help
моделі допомоги
модели помощи
models of help
складові допомоги
составляющие помощи
components of help
особи з психофізичними порушеннями та/або з інвалідністю
лица с психофизическими нарушениями и/или инвалидністю
people with mental and physical impairments and/or disabled
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка
Citation: Дегтяренко, Т. М. Сучасна філософія та реалії корекційно-реабілітаційної допомоги особам з психофізичними порушеннями та/або з інвалідністю [Текст] / Т .М. Дегтяренко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 2 (46). – С. 3–13.
Abstract: В статті відзначено, що функціонування системи корекційно-реабілітаційної допомоги особам з психофізичними порушеннями та/або з інвалідністю обумовлене потребами населення. Підкреслено, що на сучасному етапі розвитку суспільства ідея соціальної підтримки впродовж життя осіб з психофізичними порушеннями та/або з інвалідністю стала однією із провідних ідей філософії суспільства. Стратегія розвитку цієї системи є частиною стратегії соціально-економічного розвитку певного регіону, яка охоплює різні галузі соціальної сфери. Висвітлено нинішній стан та складові корекційно-реабілітаційної допомоги в контексті державної підтримки осіб з психофізичними порушеннями та/або з інвалідністю в Україні.
В статье отмечено, что функционирование системы коррекционно-реабилитационной помощи лицам с психофизическими нарушениями и/или с инвалидностью обусловлено потребностями населения. Подчеркнуто, что на современном этапе развития общества идея социальной поддержки в течение жизни лиц с психофизическими нарушениями и/или с инвалидностью стала одной из ведущих идей философии общества. Стратегия развития этой системы является частью стратегии социально-экономического развития определенного региона и охватывает различные области социальной сферы. Освещены нынешнее состояние и составляющие коррекционно-реабилитационной помощи в контексте государственной поддержки лиц с психофизическими нарушениями и/или с инвалидностью в Украине.
В статье отмечено, что функционирование системы коррекционно-реабилитационной помощи лицам с психофизическими нарушениями и/или с инвалидностью обусловлено потребностями населения. Подчеркнуто, что на современном этапе развития общества идея социальной поддержки в течение жизни лиц с психофизическими нарушениями и/или с инвалидностью стала одной из ведущих идей философии общества. Стратегия развития этой системы является частью стратегии социально-экономического развития определенного региона и охватывает различные области социальной сферы. Освещены нынешнее состояние и составляющие коррекционно-реабилитационной помощи в контексте государственной поддержки лиц с психофизическими нарушениями и/или с инвалидностью в Украине.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/953
ISSN: 2312-5993
Appears in Collections:Статті
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dehtyarenko_pednauk_2,15.pdf896,34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.