Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11000
Title: Quantitative Assessment of Water Resources and Evaluation of Water Quality (on the Example of Sumy Region)
Other Titles: Кількісна оцінка водних ресурсів та оцінювання якості вод (на прикладі Сумської області)
Authors: Данильченко, Олена Сергіївна
Danylchenko, Olena Serhiivna
Корнус, Анатолій Олександрович
Kornus, Anatolii Oleksandrovych
Корнус, Олеся Григорівна
Kornus, Olesia Hryhorivna
Keywords: water resources
water supply
water use
stability of surface waters
water pollution index
anthropogenic pressure
водні ресурси
водозабезпеченість
водокористування
стійкість поверхневих вод
індекс забрудненості води
антропогенне навантаження
Issue Date: Jun-2021
Citation: Danylchenko, O. S. Quantitative Assessment of Water Resources and Evaluation of Water Quality (on the Example of Sumy Region) [Text] / O. S. Danylchenko, A. O. Kornus, O. H. Kornus // Water Security : monograph / [editors: prof. Olena Mitryasova & prof. Chad Staddon]. – Mykolaiv : PMBSNU ; Bristol : UWE, 2021. – Issue 2. – Р. 408–419.
Abstract: The study is devoted to the development and testing of the methodology for assessing water resources, which involves a combination of their quantitative assessment, determination of water quality and taking into account the basin principle, which is a modern approach to water resources management. A step-by-step algorithm for estimating water resources of Sumy region in the context of the basins of the main rivers of the region is created. The first step is to estimate the quantitative indicators of water resources (water supply of total runoff, local runoff and underground predicted resources per capita, as well as drainage into surface water bodies, volumes of discharged polluted return waters in the main river basins of the region). The second step is to assess the quality of water resources (stability of surface waters, water pollution index, anthropogenic pressure on river basins). This methodology was tested in the assessment of water resources of Sumy region in terms of basins of the main rivers of the region. It is established that water resources of the Desna river basin within Sumy region are characterized by a level “above average”, which is associated with high water supply of total and local runoff, predicted groundwater resources and maximum surface water stability in the region. Water resources of the Vorskla, Seim and Sula river basins are characterized by an average integrated value. The water resources of the Psel river basin have a low value due to low water supply, which can be explained by such factors as densely populated area of the basin, high drainage rates, high water pollution and significant levels of anthropogenic pressure on natural complexes of the river basin.
Дослідження присвячене розробці та апробації методики оцінки водних ресурсів, яка передбачає поєднання їх кількісного оцінювання і визначення якості вод та врахування басейнового принципу, який є сучасним підходом до управління водними ресурсами. Створено алгоритм оцінки водних ресурсів Сумської області у розрізі басейнів головних річок регіону, який відбувається шляхом здійснення поетапних кроків. Перший крок – оцінка кількісних показників водних ресурсів (водозабезпеченість сумарним стоком, місцевим стоком та підземними прогнозованими ресурсами в розрахунку на одну особу, а також водовідведення у поверхневі водні об’єкти, об’єми скидання забруднених зворотних вод у розрізі головних річкових басейнів регіону). Другий крок – оцінка якості водних ресурсів (стійкість поверхневих вод, індекс забрудненості води, коефіцієнт антропогенного навантаження на басейни річок). Цю методику апробовано при оцінці водних ресурсів Сумської області у розрізі басейнів головних річок регіону. Встановлено, що водні ресурси басейну р. Десни у межах Сумської області характеризуються рівнем «вище середнього», що пов’язано з високими показниками водозабезпеченості сумарним та місцевим стоком, забезпеченістю прогнозними ресурсами підземних вод та максимальними показниками стійкості поверхневих вод в регіоні. Водні ресурси басейнів річок Ворскли, Сейму та Сули за характеризуються середньою інтегральною оцінкою. Водні ресурси басейну річки Псел мають низьку оцінку, що пояснюється малими показниками водозабезпеченості через густо заселену територію басейну, високі показники водовідведення, високі значення забруднення вод та значні рівні антропогенного навантаження на природні комплекси басейну річки.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11000
Appears in Collections:Наукові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Danylchenko Quantitative assessment.pdf427,86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.