Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11410
Title: Використання інтерактивних методів навчання при викладанні дисциплін «Метеорологія та кліматологія» і «Гідрологія» для студентів географічних спеціальностей
Other Titles: The Use of Interactive Teaching Methods in Teaching the Disciplines "Meteorology and Climatology" and "Hydrology" for Students of Geographical Specialties
Authors: Корнус, Анатолій Олександрович
Kornus, Anatolii Oleksandrovych
Данильченко, Олена Сергіївна
Danylchenko, Olena Serhiivna
Корнус, Олеся Григорівна
Kornus, Olesia Hryhorivna
Клок, Сергій Володимирович
Klok, Serhii Volodymyrovych
Keywords: інтерактивні методи навчання
interactive teaching methods
метеорологія та кліматологія
meteorology and сlimatology
гідрологія
hydrology
Issue Date: 2021
Citation: Використання інтерактивних методів навчання при викладанні дисциплін «Метеорологія та кліматологія» і «Гідрологія» для студентів географічних спеціальностей [Текст] / А. О. Корнус, О. С. Данильченко, О. Г. Корнус, С. В. Клок // Другий Всеукраїнський гідрометеорологічний з’їзд : тези доповідей, (7–9 жовтня 2021 р.). – Одеса : Одеський державний екологічний університет, 2021. – С. 225–226.
Abstract: Перед сучасної системою вищої освіти в Україні постали нові виклики, адже в умовах освітніх реформ питання модернізації освітнього процесу з залученням сучасних методів і технологій навчання набуло надзвичайної актуальності. При підготовці висококваліфікованого фахівця сучасні заклади вищої освіти запроваджують нові технології навчання для розвитку як загальних, так і професійних компетентностей. Це стосується і гідрометеорологічної підготовки студентів географічних спеціальностей. В сучасних умовах викладачі географічних спеціальностей в освітньому процесі використовують як традиційні, так і інтерактивні технології навчання. Останні покликані створити атмосферу доброзичливості, взаємопідтримки, дають можливість підвищити інтерес майбутніх географів до вивчення географічних дисциплін, у т.ч. гідрології та метеорології.
The modern system of higher education in Ukraine faces new challenges, because in the context of educational reforms, the issue of modernization of the educational process with the involvement of modern teaching methods and technologies has become extremely relevant. In training a highly qualified specialist, modern higher education institutions introduce new learning technologies for the development of both general and professional competencies. This also applies to hydrometeorological training of students of geographical specialties. In modern conditions, teachers of geographical specialties in the educational process use both traditional and interactive learning technologies. The latter are designed to create an atmosphere of friendliness, mutual support, provide an opportunity to increase the interest of future geographers in the study of geographical disciplines, including hydrology and meteorology.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11410
ISBN: 978-966-186-163-2
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Корнус_А_Використання інтерактивних методів.pdfТези доповіді1,05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.