Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/1538
Title: Вища освіта – дієвий механізм соціалізації молоді
Other Titles: Higher Education is an Effective Mechanism of Youth Socialization
Authors: Пшенична, Любов Василівна
Pshenychna, Liubov Vasylivna
Keywords: вища освіта
чинники вищої освіти
феномен освіти
освіта як складне й багаторівневе соціальне явище
формування громадянина
соціалізація освіти
проблеми та механізми соціалізації
соціальні знання
цінності
інвестування в особистість
соціалізація молоді
закономірності й особливості соціальних процесів
інвестиції в особистість
вища освіта як цінність
higher education
higher education factors
education phenomenon
education as a complex and multi-level social phenomenon
formation of a citizen
socialization of education
problems and mechanisms of socialization
social knowledge
values
investments in a personality
socialization of the youth
patterns and peculiarities of social processes
higher education as a value
Issue Date: 2015
Citation: Пшенична, Л. В. Вища освіта – дієвий механізм соціалізації молоді [Текст] / Л. В. Пшенична // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 3 (47). – С. 480–489.
Abstract: У статті розкрито систему вищої освіти як соціального інституту, який специфічними методами реалізує процес соціалізації молодої людини до життя суспільства через навчання та виховання. Для молодої людини вища освіта є ресурсом соціальної мобільності, кар’єрного зростання, вона орієнтує молодь на засвоєння професійних знань, сприяє формуванню мрій, пов’язаних із досягненням життєвого успіху та соціального стану в суспільстві. Соціалізація особистості продовжується протягом усього життя, а тому важливу роль у цьому процесі відіграють люди, у безпосередній взаємодії з якими проходить її життя: батьки, родичі, однолітки, учителі, лідери молодіжних організацій, школа, університет, армія, ЗМІ, партії, церква. Молода людина – це особистість, а особистість – це результат соціального становлення особи, який проходить через подолання труднощів і накопичення власного життєвого досвіду. Вища освіта як соціальний інститут відповідає за своєчасну й адекватну підготовку молодої людини до повноцінного функціонування в суспільстві та виступає надзвичайно важливим чинником соціалізації молоді, бо, інвестуючи в особистість, сучасне українське суспільство забезпечує динамічність прогресивних змін в економіці й інших сферах суспільного життя, а значить, вища освіта стає важливим чинником соціальної стабільності та ефективного забезпечення зайнятості населення. Сприяючи економічному зростанню через вплив на продуктивність праці, університетська освіта забезпечує збільшення національного доходу, зменшення бідності, зростання рівня культури виробництва і споживання, підвищення якості життя людей, надає можливість молодій людині впевнено прямувати в майбутнє.
The paper reveals the system of higher education as a social institution that implements specific methods for realization of socialization process of a young man to the life of the society by means of training and education. From the point of view of a young man, higher education is a resource of social mobility, career advancement, it encourages the youth to master professional knowledge, fosters the emergence of dreams, related to achieving life success and attaining social status in the society. Personality socialization continues throughout life, thus an important role in this process is played by people, with whom a person stays in close interaction during his whole life: parents, relatives, peers, teachers, the leaders of youth organizations, school, university, military, media, parties, church. A young man is a personality, and a personality is an outcome of social formation of a person who undergoes overcoming of difficulties and accumulation of his own life experiences. Higher education as a social institution is responsible for realization of an opportune and adequate training of a young man for his full functioning in the community and serves as an extremely important factor of youth socialization, since by investing in a personality. Modern Ukrainian society provides dynamic progressive changes in the economy and other spheres of public life and, thus, higher education becomes an important factor of social stability and effective maintenance of population employment. Promoting economic development through its impact on productivity, university education provides increase in national income, reduction of poverty, growth of production and consumption culture levels, improvement of people’s life quality, gives an opportunity for a young man to face confidently the future. To sum it up, higher education is social institution which implements specific methods of socialization process of the young man to the life of society through factors such as training and education, motivation for career growth, accumulation body of knowledge, competencies, forms and develops the abilities and skills, leads to constant renewal knowledge, prepare for life in society and in shaping young people’s ability to make independent, creative solutions to positively change ourselves and the society in which he lives.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/1538
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vyshcha osvita – diievyi .pdf536,06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.