Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/3137
Title: Використання інноваційних методичних прийомів на уроках географії
Other Titles: Use of Innovative Teaching Methods in Geography Class
Authors: Данильченко, Олена Сергіївна
Danylchenko, Olena Serhiivna
Ткаченко, Н. М.
Tkachenko, N. M.
Keywords: teaching methods
методичні прийоми навчання
«digest»
«дайджест»
«geopolitical comment of events»
«геополітичний коментар подій»
«infographics»
«інфографіка»
Issue Date: 2017
Citation: Данильченко, О. С. Використання інноваційних методичних прийомів на уроках географії [Текст] / О. С. Данильченко, Н. М. Ткаченко // Наукові записки СумДПУ імені А. С. Макаренка. Географічні науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; Українське географічне товариство ; редкол.: Б. М. Нешатаєв (гол. ред.), А. О. Корнус, С. І. Сюткин та ін. – Суми, 2017. – Вип. 8. – C. 195–199.
Abstract: This article analyzes the use of teaching methods in geography class. Special attention is given to innovative teaching methods: «digest», «infographics», «geopolitical comment of events». Examples of application methods «digest», «infographics», «geopolitical comment of events» in geography class are given. In conclusion the authors emphasize the rules for the use of innovative methods (students’ age, the goal of the method, the role of a teacher, measured out information), special conditions (positive relationship between a teacher and pupils, democratic style of teaching, collaboration of teachers and students, students with each other, using various forms and methods of presenting information), efficient ways of using these techniques.
Стаття присвячена аналізу та застосуванню методичних прийомів на уроках географії. Особлива увага приділяється інноваційним методичним прийомам: «дайджест», «інфографіка», «геополітичний коментар подій». Приведено приклади застосування прийомів «дайджест», «інфографіка», «геополітичний коментар подій» на уроках географії. У висновку автори пропонують правила використання інноваційних прийомів навчання (вік учнів, мета прийому, роль учителя, дозована інформація), особливі умови (позитивні, відносини між учителем і учнями, демократичний стиль викладання, співробітництво між вчителем й учнями, учнями між собою, використання різноманітних форм і методів подання інформації), чітку організацію застосування цих прийомів.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/3137
Appears in Collections:Наукові записки Сумського державного педагогічного університету. Географічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tkachenko, Danylchenko.pdf381,15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.