Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/3308
Title: Risk Management in the Activities of a Modern University: a Comparative Analysis of British and Ukrainian Experience
Other Titles: Менеджмент ризиків діяльності сучасного університету: порівняльний аналіз британського та українського досвіду
Authors: Клочкова, Тетяна Іванівна
Klochkova, Tetiana Ivanivna
Сбруєва, Аліна Анатоліївна
Sbruieva, Alina Anatoliivna
Пшенична, Любов Василівна
Pshenychna, Liubov Vasylivna
Keywords: modern university,
сучасний університет
activities
діяльність
risk management
менеджмент ризиків
risk area
зона ризику
mitigation measures
заходи з мінімізації наслідків ризику
Issue Date: 2017
Publisher: South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky
Citation: Klochkova, T. Risk Management in the Activities of a Modern University: a Comparative Analysis of British and Ukrainian Experience [Text] / T. Klochkova, A. Sbruieva, L. Pshenychna // Science and Education. ‒ 2017. ‒ Is. 10. ‒ Р. 13‒23.
Abstract: The article presents a comparative analysis of implementing the risk management system in the universities of Great Britain and Ukraine. Most of the focus is put on the identification and analysis of the high-priority risks incurred by the Ukrainian and British universities. In particular, the key risks under study include the compliance risk, reputation risk, financial risk, the risks of student experience and staffing issues. The appropriate risk mitigation measures which may reduce the impact of each risk on the operating activities of university are given along with the detailed risk description. The system of measures aimed at reducing the probability of occurrence of a particular risk type or mitigating its consequences has been identified and generalized on the basis on the empirical data obtained as a result of applying the methods of document analysis. The effectiveness of implementing the risk management practice in the activities of the Ukrainian universities has been confirmed. The recommendations for the development of risk management in the Ukrainian higher education at the national and institutional levels are formulated. The expedient measures at the institutional level include, but not limited to, the development of risk management strategy, the specification of methodology for the risk identification and analysis, ensuring the university’s risk accounting, systematic monitoring of the risk management process, reporting on the risk management outcomes. At the national level, it is appropriate to develop the regulatory framework of risk management, providing for a pro-forma portfolio of risks, the management of which the higher education establishment shall be liable for.
У статті здійснено порівняльний аналіз процесів запровадження менеджменту ризиків у діяльність університетів у Великій Британії та в Україні. Акцентується увага на ідентифікації та аналізі пріоритетних ризиків діяльності британських та вітчизняних університетів. Зокрема, розглянуто такі ризики: нормативно-правової невідповідності, репутаційний, фінансовий, пов’язаний зі студентським контингентом, пов’язаний із науково-педагогічним персоналом. Схарактеризовано ключові зони ризику; виокремлено заходи, які можуть зменшити негативний вплив кожного виду ризику на діяльність сучасного університету. На основі емпіричних даних, отриманих у результаті застосування методів аналізу документів звітності університетів виявлено та узагальнено систему заходів, спрямованих на зниження ймовірності реалізації того чи іншого виду ризику або пом’якшення його наслідків. Підтверджено ефективність використання практики менеджменту ризиків у діяльності вітчизняних університетів. Сформульовано рекомендації щодо розвитку системи управління ризиками в українській вищій освіті на інституційному та національному рівнях. Доцільні заходи включають, крім іншого, розробку стратегії управління ризиками, визначення інституційної методики виявлення та аналізу ризиків, організацію ведення обліку ризиків, здійснення систематичного моніторингу процесу управління ризиками, звітність про результати управління ризиками.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/3308
ISSN: 2414-4665 (Online)
2322-8466 (Print)
Appears in Collections:Наукові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Risk_management_in_Modern_Uni.pdf725,43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.