Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/7119
Title: Проблеми формування підприємницької культури студентів не економічних спеціальностей вищих навчальних закладів
Other Titles: Problems of Formation of Entrepreneurial Culture of Students Not Economic Specialties of Higher Educational Institutions
Authors: Коваленко, Олександр Вікторович
Kovalenko, Oleksandr Viktorovych
Keywords: підприємницька культура
підготовка студентів
не економічні спеціальності
заклад вищої освіти
процес навчання
entrepreneurship culture
student training
non-economic specialty
institution of higher education
learning process
Issue Date: Apr-2016
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Коваленко, О. В. Проблеми формування підприємницької культури студентів не економічних спеціальностей вищих навчальних закладів [Текст] / О. В. Коваленко // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 06–07 квітня, 2016 р. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Сумська обласна державна адміністрація, Інститут педагогіки НАПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – Том 1. – С. 60–62.
Abstract: В даній роботі визначено показники, що характеризують сформованість підприємницької культури, а самея: рівень знань в області основ ринкової економіки, економіки та організації підприємства, адміністрування та управління організацією, маркетингу та основ рекламної діяльності, менеджменту, підприємницького права, основ оподаткування та обліку; рівень сформованості підприємницьких знань, умінь та навичок; позитивне ставлення до підприємництва, як сучасної та провідної економічної галузі; самостійність застосування знань, умінь та професійних навичок; усвідомленість і якість виконання проектних завдань (бізнес-планів, звітів, економічних та бізнес-проектів); рівень сформованості ділових якостей, елементів підприємницької культури; рівень готовності до прийняття економічно-обґрунтованого рішення про вибір професії
In this paper, the indicators characterizing the formation of entrepreneurial culture are determined, namely, the level of knowledge in the basics of a market economy, economy and enterprise organization, administration and management of organization, marketing and the basics of advertising activity, management, business law, the basis of taxation and accounting; the level of formation of entrepreneurial knowledge, skills and abilities; positive attitude towards entrepreneurship as a modern and leading economic sector; independence of application of knowledge, skills and professional skills; awareness and quality of project tasks (business plans, reports, economic and business projects); the level of formation of business qualities, elements of ntrepreneurial culture; the level of readiness to make an economically sound decision about the choice of profession.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/7119
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kovalenko_tezykonf.doc42 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.