Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/7696
Title: Intercultural Approach to Forming the Linguistic Competence of Foreign Medical Students: World and Ukrainian Contexts
Other Titles: Міжкультурний підхід до формування мовної компетенції іноземних студентів-медиків: світовий та український контексти
Authors: Семеног, Олена Миколаївна
Semenoh, Olena Mykolaivna
Левенок, Інна Сергіївна
Levenok, Inna Serhiivna
Keywords: іноземні студенти
медична освіта
заклад вищої медичної освіти
мовна компетентність
формування мовної компетентності
міжкультурний підхід
foreign students
medical education
institution of higher medical education
linguistic competence
formation of linguistic competence
intercultural approach
Issue Date: 2019
Publisher: A. Kordonska, R. Kordonski, (red.), Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Lwów–Olsztyn
Citation: Semenog, O. Intercultural Approach to Forming the Linguistic Competence of Foreign Medical Students: World and Ukrainian Contexts [Text] / O. Semenog, I. Levenok // Społeczność międzynarodowa w obliczu przemian: ujęcie wieloaspektowe / A. Kordonska, R. Kordonski, (red.) ; Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, – Lwów–Olsztyn, 2019.– Тоm 1. – S. 287–307.
Abstract: У статті на основі таких методівдослідження, як аналіз законодавчого-нормативних джерел, аналіз, узагальнення вітчизняних і зарубіжних джерел охарактеризовано світовий та український контексти до формування мовної компетентності іноземних студентів медичних спеціальностей. З'ясовано, що процеси глобалізації зумовлюють українське та світове суспільство до діалогу націй і культур. Українські заклади вищої освіти приділяють значну увагу якісному навчанню іноземних студентів, що передбачає створення умов для набуття досвіду міжкультурної та національної взаємодії, реалізацію обміну знань, формуванню мовної компетентності іноземних студентів у процесі підготовки до професійної діяльності. Медична освіта є найбільш затребуваною серед іноземців, оскільки існує вагомий соціальний запит на підготовку висококваліфікованих лікарів. Саме формування мовної компетентності іноземних громадян, як майбутніх конкурентоспроможних працівників медичної сфери, які здатні до розв’язання комунікативних завдань у сфері професійної діяльності, є одним з пріоритетних напрямів роботи українських і зарубіжних медичних закладів.
Basing on such research methods as analysis of legislative and regulatory sources, analysis, synthesis of domestic and foreign sources, the article presents the characteristics the world and Ukrainian contexts for the linguistic competence formation of foreign students of medical specialities. It has been found out that the processes of globalization lead Ukrainian and world society to dialogue between nations and cultures. Ukrainian higher education institutions pay considerable attention to the quality of foreign students’education, which deals with the creation of conditions for gaining experience of intercultural and national interaction, the exchange of knowledge, the formation of foreign students’linguistic competence during the preparation for professional activity. Medical education is the most required one among foreigners, as there exists a strong social demand for the training of highly qualified medical specialists. Formation of foreign citizens’linguistic competence as prospective competitive medical professionals capable of solving communicative tasks in the field of professional activity is one of the priority areas of work for Ukrainian and foreign institutions of higher medical education.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/7696
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Społeczność międzynarodowa..., tom 1. wrzesień 2019 r..pdf947,51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.