Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/9524
Title: Академічна чесність: природа явища та пріоритети поширення серед студентства
Other Titles: Academic Integrity: the Nature of Phenomenon and Its Distribution Priorities Among Students
Authors: Пшенична, Любов Василівна
Pshenychna, Liubov Vasylivna
Keywords: чесність
академічна доброчесність
етика
мораль
цінності
учасники освітнього процесу
принципи
стандарти
honesty
academic honesty
ethics
morality
values
participants of the educational process
principles
standards
Issue Date: 2020
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Пшенична, Л. В. Академічна чесність: природа явища та пріоритети поширення серед студентства [Текст] / Л. В. Пшенична // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. А. Біда та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – № 3–4 (97/98). – С. 129–146. – DOI: 10.24139/2312-5993/2020.03-04/129-146.
Abstract: Стаття розкриває природу феномена академічної чесності як категорію моралі, основою якої є етика – система моральних норм і правил, що проявляється в різних формах людських стосунків: звичаїв, релігійних норм, законів та послідовно доводить, що головним завданням університету є виховання у студентів прагнення до знань та пошуку істини, що той, хто знає, уміє, використовує, дотримується чітко визначених правил та принципів морально стійкої особистості, той і буде дотримуватися постулатів академічної доброчесності. Подані визначення зобов’язують професорсько-викладацький склад закладу вищої освіти спонукати студентів до усвідомлення й чіткого дотримання фундаментальних цінностей вищої освіти, які є прямим шляхом до підвищення якості знань, через формування академічної культури, академічної грамотності, необхідних практичних навичок усної й писемної мови у студентів, які необхідні для успішного навчання та майбутньої професійної діяльності; забезпечення їх потрібними знаннями та інструментами, оволодіння та оперування якими є необхідними для повноцінного функціонування в освітній спільноті, а також на ринку праці в майбутньому, а досягнути високої якості освіти можливо лише створивши академічне середовище відповідальності та чесності.
The article reveals the nature of phenomenon of the academic integrity as the morality category, the basis of which is ethics – a system of moral norms and rules manifested in various forms of human relations: customs, religious norms, laws and consistently. It argues that the main task of the university is to educate students and search for the truth that he who knows, knows how to use, adheres to clearly defined rules and principles of a morally stable personality, he will adhere to the postulates of academic integrity. The given definitions oblige the teaching staff of the higher education institution encouraging students to understand and strictly adhere to the fundamental values of higher education, which are a direct way to improve the quality of knowledge through the formation of academic culture, academic literacy, necessary practical skills of oral and written language, which are necessary for successful training and future professional activity; providing them with the necessary knowledge and tools, mastery and operation of which are necessary for the full functioning of the educational community and the labor market in the future, and to achieve high quality education is possible only by creating an academic environment of responsibility and honesty.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/9524
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pshenychna_Akademichna chesnist.pdf1,01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.