Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11974
Title: Foreign Experience in Introducing Master’s Training Programs for Future Managers of General Secondary Education Institutions
Other Titles: Зарубіжний досвід упровадження магістерських програм для підготовки майбутнього керівника закладу загальної середньої освіти
Authors: Козлов, Дмитро Олександрович
Kozlov, Dmytro Oleksandrovych
Козлова, Олена Григорівна
Kozlova, Olena Hryhorivna
Сбруєва, Аліна Анатоліївна
Sbruieva, Alina Anatoliivna
Чистякова, Ірина Анатоліївна
Chystiakova, Iryna Anatoliivna
Keywords: зарубіжний досвід
магістерські програми
майбутній керівник
заклад загальної середньої освіти
foreign experience
master’s programs
future manager
the general secondary educational institution
Issue Date: 2021
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Foreign Experience in Introducing Master’s Training Programs for Future Managers of General Secondary Education Institutions [Text] / D. Kozlov, O. Kozlova, A. Sbruieva, I. Chystiakova // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. А. Біда та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – № 4 (108). – С. 124–134. – DOI: 10.24139/2312-5993/2021.04/124-134.
Abstract: На основі аналізу магістерських програм закладів вищої освіти зарубіжних країн (Великої Британії, США та Китаю), відібраних авторами на підставі критерію розвитку інноваційної культури майбутнього керівника закладу загальної середньої освіти, констатовано, що окреслені програми спрямовані на формування в майбутніх освітніх лідерів різних рівнів інноваційних навичок, що дозволяють швидко реагувати на зміни, які відбуваються в суспільстві в цілому й закладі освіти зокрема, ухвалювати рішення в нестандартних ситуаціях, задовольняти різноманітні потреби учасників освітнього процесу на засадах рівності та справедливості, що потребує високого рівня інноваційної культури. Незважаючи на різницю в обсязі навчальних годин, усі магістерські програми приділяють значну увагу виробничій практиці магістрантів та науково-дослідницькій роботі (у випадку наукової магістратури). Показано, що пропозиція програм магістерської підготовки керівників закладів загальної середньої освіти у світі є досить широкою. Висвітлено магістерські програми закладів вищої освіти зарубіжних країн (США, Великої Британії та Китаю), відібраних на підставі критерію розвитку ІК майбутнього керівника ЗЗСО. Зокрема, розвиток ІК майбутнього керівника ЗЗСО здійснюється в межах магістерських програм з освітнього лідерства (Університет Південної Флориди Сарасота-Манаті (США); Міжнародний університет Марконі (США); Нью-Йоркський університет (США); Університет Джорджа Вашингтона (США); Університетський коледж Лондона (Велика Британія)) тощо. Доведено, що магістерські програми означених закладів вищої освіти спрямовані на формування в майбутніх освітніх лідерів різних рівнів інноваційних навичок, які дозволяють швидко реагувати на зміни, що відбуваються в суспільстві в цілому й закладі освіти зокрема, приймати рішення в нестандартних ситуаціях, задовольняти різноманітні потреби учасників освітнього процесу на засадах рівності та справедливості, що потребує високого рівня інноваційної культури.
Based on the analysis of master’s programs of higher education institutions of foreign countries (UK, USA and China), selected by us on the basis of the criterion of innovative culture development of the future manager of the general secondary education institution, it can be stated that the programs outlined in this section are aimed at future educational managers of different levels of innovative skills, which allow to react quickly to changes in society in general and the educational institution in particular, to make decisions in unusual situations, to meet various needs of participants in the educational process on the basis of equality and justice. Despite the difference in the amount of study hours, all master’s programs pay considerable attention to the undergraduates’ production practice and research work (in the case of scientific master’s degree). It is shown that the offer of master’s training programs for managers of general secondary education institutions in the world is quite wide. The master’s programs of higher education institutions of foreign countries (USA, Great Britain and China), selected on the basis of the criterion of the innovative culture development of future manager of general secondary educational institution, are covered. In particular, the innovative culture development of the future manager of general secondary education institution is carried out within the master’s programs in educational leadership (University of South Florida SarasotaManati (USA); Marconi International University (USA); New York University (USA); George Washington University (USA); University College London (Great Britain), etc. It is proved that master’s programs of these higher education institutions are aimed at forming in future educational managers different levels of innovative skills that allow to respond quickly to changes in society in general and the institution in particular, to make decisions in unusual situations, to meet various needs.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11974
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kozlov.pdf1,04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.