Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/2880
Title: Застосовування задач з міжпредметним змістом у навчанні математиці учнів молодших класів
Other Titles: Use of Tasks with Intersubject Maintenance in Teaching to Mathematics of Junior Schoolboys
Authors: Азізова, З. Р.
Azizova, Z. R.
Keywords: учні молодших класів
математика
інтегровані уроки
задачі
міжпредметні зв’язки
primary school pupils
mathematics
integrated lessons
tasks
intersubject connections
Issue Date: 2013
Citation: Азізова, З. Р. Застосовування задач з міжпредметним змістом у навчанні математиці учнів молодших класів [Текст] / З. Р. Азізова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – № 2 (28). – С. 3–8.
Abstract: Автор статті зробив спробу висвітлити ряд проблем щодо реалізації міжпредметних зв’язків в навчанні математики молодших школярів. Розглянуто необхідність розробці нових підходів, запропоновані уроки з елементами міжпредметних зв’язків, які дозволяють врахувати досвід учня, урізноманітнити методи та прийоми роботи, уникнути повторів однієї і тієї ж інформації в навчанні різним навчальним предметам, таким чином зменшити витрати дитини на засвоєння знань. Проведено аналіз застосовування інтегрованого уроку математики у початковій школі. Розглянуто можливість реалізації міжпредметних зв’язків в процесі навчання математиці на уроках образотворчого мистецтва, російської мови та екології.
The article attempts to highlight a number of issues concerning the implementation of interdisciplinary connections in teaching mathematics to elementary school students. The need to develop new approaches is considered, lessons with elements of interdisciplinary connections are offered, allowing to consider student’s experience, to use a variety of techniques and tricks to avoid repetition of the same information in teaching different academic subjects and thereby reduce the cost child’s knowledge of development. The analysis of the use of integrated mathematics lessons in elementary school is performed. An opportunity of implementing interdisciplinary connections in teaching mathematics in the art, Russian and nature science classes is considered.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/2880
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zastosovuvannia zadach z mizhpredmetnym zmistom.pdf598,98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.